Kommende legers karriereplaner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne landsrepresentative studien tar for seg et kull medisinstudenters ambisjonsnivå og spesialitetspreferanser vedstudieslutt sammenliknet med et kull begynnerstudenter. I begge kullene ønsket dobbelt så mange menn som kvinner å blisykehuslege med lederansvar, men andelen med slike ambisjoner var lavere blant avgangsstudentene (21%) enn blantbegynnerstudentene (30%). Høy selvtillit, gode eksamensprestasjoner og legefar var forbundet med et høyt ambisjonsnivåblant avgangsstudentene. Sammenliknet med begynnerstudentene ønsket flere i avgangskullet å spesialisere seg iallmennmedisin og indremedisin, færre i kirurgi, psykiatri og samfunnsmedisin. Studentene i Oslo ville oftere bliindremedisiner, sjeldnere allmennmedisiner, og de mannlige studentene i Tromsø oftere kirurg. Spesialitetsvalg bleellers påvirket av kjønn, fars utdanningsnivå, eksamensprestasjoner og hvorvidt man har barn. Kvinner ønsket oftere åbli gynekolog, menn oftere å bli kirurg. Kvinners interesse for kirurgi (15%) er høy, sett i forhold den faktiskefordelingen på arbeidsmarkedet. Hvis tendensene holder seg, vil psykiatri, laboratoriefag og samfunnsmedisin kunneoppleve rekrutteringsproblemer fremover. Videre risikerer vi at kvinneandelen i kliniske professorater ogsykehusstillinger med lederansvar og høy prestisje forblir lav, selv i en generasjon der over halvparten avmedisinstudentene er kvinner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media