Kommende legers karriereplaner

Wiers-Jenssen J, Vaglum P, Ekeberg Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne landsrepresentative studien tar for seg et kull medisinstudenters ambisjonsnivå og spesialitetspreferanser ved studieslutt sammenliknet med et kull begynnerstudenter. I begge kullene ønsket dobbelt så mange menn som kvinner å bli sykehuslege med lederansvar, men andelen med slike ambisjoner var lavere blant avgangsstudentene (21%) enn blant begynnerstudentene (30%). Høy selvtillit, gode eksamensprestasjoner og legefar var forbundet med et høyt ambisjonsnivå blant avgangsstudentene. Sammenliknet med begynnerstudentene ønsket flere i avgangskullet å spesialisere seg i allmennmedisin og indremedisin, færre i kirurgi, psykiatri og samfunnsmedisin. Studentene i Oslo ville oftere bli indremedisiner, sjeldnere allmennmedisiner, og de mannlige studentene i Tromsø oftere kirurg. Spesialitetsvalg ble ellers påvirket av kjønn, fars utdanningsnivå, eksamensprestasjoner og hvorvidt man har barn. Kvinner ønsket oftere å bli gynekolog, menn oftere å bli kirurg. Kvinners interesse for kirurgi (15%) er høy, sett i forhold den faktiske fordelingen på arbeidsmarkedet. Hvis tendensene holder seg, vil psykiatri, laboratoriefag og samfunnsmedisin kunne oppleve rekrutteringsproblemer fremover. Videre risikerer vi at kvinneandelen i kliniske professorater og sykehusstillinger med lederansvar og høy prestisje forblir lav, selv i en generasjon der over halvparten av medisinstudentene er kvinner.

Anbefalte artikler