Kan dødeligheten ved gallesteinssykdom reduseres?

Bjerkeset T, Drogset JO, Svinsås M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


1013 pasienter, 681 kvinner og 332 menn, med steinrelatert galleveislidelse ble behandlet i perioden 1980-89. Median alder var 66 år (18-100 år). 499 pasienter (49%) ble innlagt for øyeblikkelig hjelp. Det forelå en signifikant relasjon mellom pasientens alder, komplisert gallesteinssykdom og letalitet. Det var også en signifikant relasjon mellom symptomvarighet og letalitet. Totalt døde 14 pasienter (1%). Letaliteten var høyest hos øyeblikkelig hjelp-opererte (7%) og ved forsinket operasjon for akutt kolecystitt (7%). Ved ukomplisert sykdom var letaliteten 0,2%; ved planlagt tidlig operasjon for komplisert sykdom 0,5%. Undersøkelsen kan tyde på at man bør være mer liberal med elektiv kolecystektomi ved symptomgivende gallestein samt rask med operativ intervensjon hos pasienter med komplisert sykdom som ikke responderer hurtig på konservativ behandling.

Anbefalte artikler