I hvilken grad kan pasienttilfredshet forklares?

Sørlie T, Sexton H, Sørlie D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En spørreskjemabasert etterundersøkelse av et tilfeldig utvalg på 1198 kirurgiske pasienter ble gjennomført gjennomsnittlig ti måneder etter behandling. 610 svarte tilstrekkelig utfyllende. Målsettingen var å kartlegge eventuelle sammenhenger mellom den generelle tilfredsheten med behandlingen og de forhold som ble antatt å kunne virke inn på opplevelsen av behandlingen.

Følgende fem variabler forklarte til sammen 36,2% av variansen i den generelle tilfredsheten med behandlingen: subjektiv helse på etterundersøkelsestidspunktet, personlighetsdimensjonen “samvittighetsfullhet”, “sykdommens alvorlighetsgrad”, “kontakt med leger og pleiere” og “formidlet informasjon og veiledning”. “Kontakt med leger og pleiere” forklarte alene 25,1% av variansen. Dette understreker betydningen av den mellommenneskelige siden ved pasientenes opplevelse av behandlingen.

Anbefalte artikler