Avlæring og nylæring

Steen E, Haugli L, Lærum E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kroniske smertetilstander kan tolkes som resultat av manglende kontroll og mestringsmuligheter i forhold til både indre og ytre krav. Personer med kroniske smertetilstander er gjengangere i både bedrifts- og primærhelsetjenesten, og det synes som tradisjonell medisinsk behandling og fysioterapi er til liten hjelp. Helsepersonell kan tjene på å lære veilednings- og læringsmetoder som kan bidra til at de kan møte kompleksiteten i pasientens plager.

23 bedriftshelsearbeidere fra ulike profesjoner ble invitert til å delta i et 150 timers opplæringprogram basert på opplevelses- og prosessorientert pedagogikk. 19 gjennomførte hele programmet, og disse ledet grupper med ansatte med kroniske smertetilstander regelmessig i ett år. Alle opplevde økt grad av handlingsberedskap og en rolleendring i forhold til målgruppen. Bruk av lærings- og veiledningsmetoder som fokuserte på interaksjon og kommunikasjon og det å hjelpe personen med kroniske smerter til selv å finne sine løsninger fremfor å gi tradisjonelle råd var sentralt for økt grad av handlingsberedskap.

Anbefalte artikler