Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos 40-42-åringer i Hedmark fylke 1988-94

Sandvig A, Hewitt S, Wøien G, Graff-Iversen S, Lien L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne artikkelen presenteres resultater fra tre runder med hjerte- og karundersøkelser av menn og kvinner i alderen 40-42 år i Hedmark fylke i 1988, 1991 og 1994. Disse sammenliknes med resultater fra tre andre fylker som hadde tilsvarende undersøkelse på samme tid. Utviklingen for samlet risiko påvirkes mest av endringer i serum-kolesterolnivå. Totalkolesterolnivå og beregnet infarktrisk hos 40-42-åringer i Hedmark var lavere i 1991 enn i 1988, for deretter å øke litt fra 1991 til 1994. I Vestfold, Rogaland og Nordland samlet var det derimot en jevn nedgang. Serum-triglyseridverdier viser, i Hedmark som i de tre andre fylkene, en økning fra 1988 til 1991 før verdiene stabiliserer seg i 1994. Kroppsmasseindeks viser jevnt økende tendens i alle fylkene gjennom de tre tidsperiodene. Justering for lavere fremmøte blant ugifte og tidligere gifte i 1991 og 1994 enn i 1988 reduserte en trend i retning av mindre røyking, men endret ikke trenden for andre risikofaktorer. I landkommunene i Hedmark ble det påvist høyere gjennomsnittsnivå for triglyserider og systolisk blodtrykk enn i bykommunene. Mulige forklaringer og konsekvenser for forebyggende strategi blir drøftet.

Anbefalte artikler