Helhetlig helse og spesifikk sykdom

Hofmann B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Helse og sykdom er fundamentale begreper for all medisinsk aktivitet. I de senere år har det etablert seg to retninger av teorier om medisinens konseptuelle struktur. De reduksjonistiske teoriene tar utgangspunkt i sykdomsbegrepet, definert som avvik i kroppslige eller mentale funksjoner, mens de holistiske teoriene forsøker å etablere et positivt definert helsebegrep. De reduksjonistiske teoriene ønsker å være essensialistiske, deskriptive og objektive, mens de holistiske påberoper seg å være nominalistiske, normative og subjektive. En nærmere gjennomgang viser at begge disse posisjonene er problematiske.

Anbefalte artikler