Rehabilitering etter hjerneslag

Jensen AE, Østen PE, Stanghelle JK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Flere studier har vist at tidlig oppstart av målrettet og systematisert tverrfaglig rehabilitering bedrer pasientenes fremtidige funksjonsnivå. Organiseringen av hjerneslagbehandlingen er i ferd med å bedres i Norge, ikke minst takket være retningslinjer gitt ved en konsensuskonferanse i 1995. Sunnaas sykehus fungerer som et tredjelinjesykehus innen rehabilitering av slagpasienter, og i artikkelen presenteres de ulike tilbudene for denne pasientgruppen.

Hensikten med artikkelen er å informere om de ulike typer tilbud til slagpasientene ved Sunnaas sykehus: primær- og sekundærrehabilitering samt ulike typer vurderinger. Ved Slagseksjonen er det utarbeidet faste programmer for vurdering av rehabiliteringspotensial, bilkjøring, yrkesmessig attføring eller utdanning, svelgevansker og utprøving av teknologiske hjelpemidler. Pasienter med sjeldne og komplekse sensomotoriske utfall, som ved insulter i hjernestammen, og pasienter med sammensatte neuropsykologiske utfall med eller uten sensomotoriske utfall mottas til primær- eller sekundærrehabilitering. Vurderingsopphold kan tilbys en større gruppe slagpasienter.

I 1996 mottok Sunnaas sykehus 306 pasienter med diagnosen hjerneslag. Av disse var ca. 50% innlagt til rehabilitering og ca. 50% gjennomgikk vurderingsopphold. Sykehuset vil fortsatt fungere som et spesialsykehus på tredjelinjenivå og opprettholde sin spisskompetanse for denne pasientgruppen.

Anbefalte artikler