Friskere befolkning eller strengere leger?

Lappegard Ø, Bruusgaard D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I prosjektet Friskere befolkning eller strengere leger?, analyseres bakgrunnen for en kraftig nedgang i sykefraværet i Ål kommune i 1994. Et vidt spekter av metoder, delvis basert på inngående lokalkunnskap, er benyttet for å belyse mulige faktorer som kan ha bidratt til nedgangen.

Nedgangen har både sammenheng med faktorer som har påvirket sykefraværet generelt i samfunnet, og med spesielle faktorer i kommunen. Av lokale faktorer blir trygdekontorets prioritering av oppfølgingen av de langtidssykmeldte antatt å være viktigst. Trygdekontorets nære samarbeid med sykmeldende lege førte til økt oppmerksomhet vedrørende legenes egen sykmeldingspraksis, og medførte at legene i kommunen endret holdning til sykmelding i en mer restriktiv retning.

Erfaringer fra prosjektet har overføringsverdi både til kommunehelsetjenesten, samfunnsmedisinen og trygdeetaten sentralt og lokalt.

Anbefalte artikler