Faglige vilkår og tilfredshet i allmennpraksis i 1993

Holtedahl KA, Johnsen R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En kartlegging av allmennpraktikeres praksisprofil ble utført i 30 europeiske land i 1993. Norske resultater presenteres her.

164 primærleger under 70 år, 51% av et tilfeldig utvalg, svarte på spørreskjema. 147 førte også en ukes arbeidsdagbok med timeangivelser av aktivitet. Sammenliknet med data fra to 15 år eldre undersøkelser av norsk primærhelsetjeneste, hadde andelen kvinnelige leger økt fra 12% til 25%, det var blitt flere gruppepraksiser, mer tid til videre- og etterutdanning og færre vakter enn i 1978. 45% var spesialister i allmennmedisin og 7% spesialister i samfunnsmedisin. Tilfredshet med jobben var jevnt over høy, høyest for kvinner, avtaleleger og leger med mye kontakt med samarbeidspartnere.

Anbefalte artikler