Arbeidstid og produksjon av kurative tjenester i allmennpraksis i 1993

Johnsen R, Holtedahl KA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en undersøkelse av norske allmenn-praktikeres praksisprofil i 1993, besvarte 164 (51% av et tilfeldig utvalg) et spørreskjema og 147 førte i tillegg en ukes arbeidsdagbok over ulike hovedaktiviteter gjennom døgnet.

Menn hadde lengre arbeidsuke enn kvinner og privatpraktiserende lengre enn fastlønte leger. Fastlønte leger brukte mer tid til vakt. Flere kvinner hadde deltidsarbeid, men kvinner brukte mer tid til helsestasjonsarbeid. Effektiviteten i produksjonen av kurative tjenester, målt som antall konsultasjoner per disponibel time til kurativt arbeid, syntes å holde seg uforandret sammenliknet med Rutles undersøkelse i 1978. Totalarbeidstiden var omtrent uforandret i 15-årsperioden. Med dobbelt så mange primærleger i 1993 må forbruket av primærlegetjenester være fordoblet på 15 år.

Anbefalte artikler