Medisinsk avslutning av liv

Førde R, Aasland OG, Nilsen TH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne undersøkelsen presenterer holdninger til abort og aktiv dødshjelp i den norske befolkningen i tidsrommet 1982-95 og sammenlikner disse med holdningene hos et representativt utvalg av norske leger i 1995. Resultatene er fremkommet ved enkle spørsmål og må tolkes med forbehold. Undersøkelsen viser en påfallende stabilitet i holdningene til provosert abort i befolkningen, og en liberalisering i holdninger til aktiv dødshjelp. Den norske legestand synes å ha et langt mer restriktivt syn på aktiv dødshjelp enn befolkningen som helhet, mens deres holdninger til abort gjennomgående er mer liberale. Det synes å være en tendens til at befolkningen er mer restriktive til sosiale grunner som berettigelse for abort, mens motstanden mot mulig fysisk handikap som abortkriterium synes å øke. Blant legene derimot synes sosiale kriterier å være akseptert i langt større grad.

Anbefalte artikler