En helsestasjonsundersøkelse i et distrikt med mange innvandrerbarn

Grøholt E-K, Lie KK, Olsen PT, Nordhagen R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Med utgangspunkt i fireårsundersøkelsen, ønsket vi å se nærmere på helsestasjonsarbeidet i et flerkulturelt samfunn. 70 barn inngikk i undersøkelsen, hvorav 33 hadde innvandrerbakgrunn, og 37 var norske. Som supplement til den ordinære fireårsundersøkelsen, benyttet vi spørreskjema som helsesøster og lege fylte ut i samråd med barnets foreldre. En validert måleskala for vanlige atferdsproblemer hos førskolebarn, var også inkludert.

Funnene må tolkes med forsiktighet, bl.a. pga. store sosioøkonomiske ulikheter mellom innvandrerfamiliene og de norske familiene i undersøkelsen. Forskjellen i spisevaner mellom innvandrerbarna og de norske barna var imidlertid påfallende, til tross for at mye oppmerksomhet har vært rettet mot kosthold på denne helsestasjonen.

Et annet viktig funn var dårlige norskkunnskaper hos innvandrerbarna, noe som tydelig hadde sammenheng med mødrenes språkkunnskaper. Motivasjon og medvirkning til norskopplæring av innvandrerkvinner er derfor et viktig satsingsområde i det forebyggende helsearbeidet blant innvandrerbarn.

Anbefalte artikler