Polioskadede i Norge

Wekre LL, Stanghelle JK, Lobben B, Øyhaugen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En kartlegging av norske poliopasienters medisinske og sosiale situasjon, samt deres behov for helsetjenester, ble foretatt ved hjelp av en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet ble sendt til 2392 polioskadede, hvorav de fleste var registrert som medlemmer av Landsforeningen for Polioskadde. I alt var det 1449 personer (61%) i alderen 15-94 år (gjennomsnitt 57 år) som svarte. Av disse var 66% mellom 45 og 64 år. Av dem som svarte hadde de fleste erfart nye helseproblemer. 85% angav muskelsvekkelse i tidligere poliorammet muskulatur, 58% angav nye svekkelser i tidligere uaffisert muskulatur, 57% hadde økt trettbarhet, 62% erfarte kuldeintoleranse, 64% angav økte smerter i muskler og 58% smerter i ledd. Deltakerne beskrev et økende hjelpebehov. Bare 17% var tilfreds med helsevesenet generelt, mens 67% av dem som hadde gjennomgått en tverrfaglig evaluering og rådgivning ved et sentralsykehus, var fornøyd. Studien indikerer et åpenbart behov for å bygge opp ekspertise i multidisiplinær evaluering og behandling av pasienter med senskader etter poliomyelitt.

Anbefalte artikler