Pasientkontakter i allmennpraksis

Rokstad K, Straand J, Sandvik H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Oppslutningen om undersøkelsen var nesten fullstendig, og 90458 pasientkontakter ble registrert.

Av alle kontaktene var 61% med kvinner. Kvinnelige leger hadde høyere andel kvinnelige pasienter enn mannlige leger (71 mot 59%). Denne skjevfordelingen var mest uttalt for kjønnsspesifikke diagnoser.

Sykebesøk utgjorde 9% av alle direkte kontakter, en økning fra 5-6%, som var typisk i tilsvarende undersøkelser i 1970-årene. 37% av alle kontaktene skjedde ved telefon eller bud.

Diagnosefordelingen er svært lik den Olav Rutle fant i sin undersøkelse i 1978. Hjerte- og karsykdommer synes imidlertid å ha blitt noe mindre fremtredende siden den gang. De hyppigst forekommende ICPC-hovedgruppene var muskel- og skjelettsykdommer (17%), luftveissykdommer (14%), hjerte- og karsykdommer (12%) og psykiske lidelser (12%). Luftveissykdommer dominerte hos barn og unge, muskel- og skjelettsykdommer hos mennesker i yrkesaktiv alder og hjerte- og karsykdommer hos eldre.

Anbefalte artikler