Legemangel, svangerskaps- og omsorgspermisjoner

Eskeland M, Knutsen SF, Forsdahl A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Legemangelen er fremdeles et stort problem i vårt land. I 1992 medgikk 344 (3,1%) legeårsverk til ulike omsorgspermisjoner og redusert arbeidstid. Kvinnelige leger tok ut svangerskapspermisjon på gjennomsnittlig 34,7 uker. 26% av mannlige leger som ble fedre i 1992, tok svangerskapspermisjon.

Ikke-fødselsrelaterte permisjoner utgjorde 50 årsverk. Menn under 35 år tar hyppigere ut slik omsorgspermisjon enn eldre kolleger, og oftere enn jevnalderende kvinnelige leger. Permisjonstiden er imidlertid betydelig lengre for kvinner, 15,1 uker mot 5,5 uker for menn. Permisjoner og redusert arbeidstid vil representere et minimum på 452 legeårsverk (3,3%) i 2002. Dersom vi legger til grunn ett års svangerskapspermisjon og en forsiktig økning av andre omsorgspermisjoner, vil medgåtte årsverk øke til ca. 615 (4,5%). Disse prognoser bør få betydning ved planlegging av utdanningsbehov for å sikre kvalitet i helsetjenesten.

Anbefalte artikler