Vold i Bergen

Steen K, Hunskår S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Oppgaver over hyppighet av vold i samfunnet har i høy grad vært basert på politi- og påtalemyndighetenes tallmateriale. En medisinsk og epidemiologisk tilnærming har vært uvanlig.

For å undersøke vold i et medisinsk perspektiv ble alle tilfeller av fysisk vold registrert i en 12-månedersperiode i 1994-95 ved Bergen Legevakt. Behandlende lege fylte ut et standardisert skjema som en del av anamnesen. Det ble her notert når, hvor og hvordan voldsepisoden skjedde, alkoholpåvirkning av pasient og motpart, og pasientens innstilling til politianmeldelse. Denne informasjonen ble sammen med medisinsk informasjon fra journal (diagnose, behandling, innleggelse, spesialisthenvisning) og pasientkarakteristika (kjønn, alder, bopel og arbeidslivstilknytning) analysert i Epi Info statistikkprogram.

I alt ble 994 pasienter registrert, 241 kvinner og 753 menn. Gjennomsnittsalderen for menn var 28 år og for kvinner 33 år. Flesteparten av voldsepisodene skjedde kveld og natt i helgene, og flertallet av voldsofrene var beruset. Våpen ble sjelden brukt, og de fleste fysiske skadene var lite alvorlige. Flertallet av pasientene ønsket ikke å politianmelde hendelsen.

Anbefalte artikler