Vold i Bergen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Oppgaver over hyppighet av vold i samfunnet har i høy grad vært basert på politi- og påtalemyndighetenes tallmateriale.En medisinsk og epidemiologisk tilnærming har vært uvanlig.

  For å undersøke vold i et medisinsk perspektiv ble alle tilfeller av fysisk vold registrert i en 12-månedersperiodei 1994-95 ved Bergen Legevakt. Behandlende lege fylte ut et standardisert skjema som en del av anamnesen. Det ble hernotert når, hvor og hvordan voldsepisoden skjedde, alkoholpåvirkning av pasient og motpart, og pasientens innstillingtil politianmeldelse. Denne informasjonen ble sammen med medisinsk informasjon fra journal (diagnose, behandling,innleggelse, spesialisthenvisning) og pasientkarakteristika (kjønn, alder, bopel og arbeidslivstilknytning) analysert iEpi Info statistikkprogram.

  I alt ble 994 pasienter registrert, 241 kvinner og 753 menn. Gjennomsnittsalderen for menn var 28 år og for kvinner33 år. Flesteparten av voldsepisodene skjedde kveld og natt i helgene, og flertallet av voldsofrene var beruset. Våpenble sjelden brukt, og de fleste fysiske skadene var lite alvorlige. Flertallet av pasientene ønsket ikke åpolitianmelde hendelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media