Leger som røyker

Aasland OG, Nylenna M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Legene har endret sine røykevaner i større utstrekning enn befolkningen for øvrig. Jo færre leger som røyker, desto mer interessant er det å karakterisere den gruppen som fortsatt røyker.

På bakgrunn av data fra Legekårsundersøkelsen har vi analysert likheter og forskjeller mellom legegrupper ut fra deres røykestatus. Hovedmaterialet består av 1047 av 1476 tilfeldig utvalgte norske leger (71%) som i 1993 besvarte et spørreskjema om livsstil.

8% av de kvinnelige og 14% av de mannlige legene angav at de røykte daglig, mens 9% av de kvinnelige og 13% av de mannlige legene karakteriserte seg som av-og-til-røykere. Det er flest dagligrøykere blant leger med kirurgiske spesialiteter (21%) og færrest blant samfunnsmedisinerne (5%). Legene som røyker daglig, har en dårligere subjektiv helseoppfatning enn ikke-røykende leger. De røykende legene drikker mer kaffe, bruker mer alkohol og benzodiazepiner og mosjonerer sjeldnere enn sine kolleger.

Det finnes fortsatt et betydelig røykesluttpotensial blant norske leger. Det bør vurderes om det fremtidige arbeidet mot røyking blant leger bør rettes mer spesifikt mot de mest utsatte gruppene, f.eks. kirurger og gynekologer.

Anbefalte artikler