Hyppighet og legers registrering av antatt arbeidsbetinget lungekreft i Norge

Hilt B, Leira HL, Hjelde H, Sundstrøm S, Brynildsen E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er gode holdepunkter for at om lag 20% av all lungekreft blant menn kan tilskrives påvirkninger i arbeid. I perioden 1991-93 ble 161 (4,6%) av totalt 3 510 insidente tilfeller av lungekreft blant norske menn meldt av norske leger som antatt arbeidsbetinget. Andelen meldte tilfeller varierte mellom helseregionene fra 0,7 til 6,7%. Melding av yrkessykdom kan for pasienten medføre rettigheter i forhold til folketrygden og yrkesskadeforsikringen. De vanligste oppgitte årsakene til de 161 tilfellene av antatt arbeidsbetinget lungekreft i den aktuelle perioden var tidligere asbeststøveksponering, eksponering for nikkeloksider og eksponering for kvartsholdig steinstøv. De vanligste yrkene som var oppgitt på det tidspunktet da man antok at den kreftfremkallende eksponeringen fant sted, var maskinist/motormann, industriarbeider i metallurgisk og kjemisk industri, mekaniker og metallarbeider (platearbeider, sveiser mv.).

Anbefalte artikler