Hodgkins sykdom behandlet ved Regionsykehuset i Tromsø 1985-93

Norum J, Wist E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1985-93 ble 55 pasienter behandlet for Hodgkins sykdom ved Regionsykehuset i Tromsø.

Den gjennomsnittlige tiden fra første symptom til diagnose var fire måneder. Forsinkelsen var signifikant lengre for den lymfocyttrike undergruppen. Pasienter behandlet med LVPP-regimet (klorambucil, vinblastin, prokarbazin, prednisolon) hadde en betydelig økt risiko for helvetesild. Fem års overlevelse var 90%. Overlevere av Hodgkins sykdom hadde lav forekomst av symptomer og høyt funksjonsnivå. Kvinner rapporterte en signifikant bedre total livskvalitet, mindre psykologisk påkjenning og mindre tretthet enn menn. Kostnaden for ett kvalitetsjustert leveår (QALY) ble beregnet til kroner 16510. Produksjonsgevinsten var inkludert og diskonteringsraten var satt til 10%. Dette resultat gjør Hodgkins sykdom til en av de mest kostnadseffektive kreftsykdommer å behandle. Undersøkelsen viser også at sykdommen kan behandles desentralisert innenfor et multisentersamarbeidsprogram med godt resultat.

Anbefalte artikler