Hodgkins sykdom behandlet ved Regionsykehuset i Tromsø 1985-93

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1985-93 ble 55 pasienter behandlet for Hodgkins sykdom ved Regionsykehuset i Tromsø.

  Den gjennomsnittlige tiden fra første symptom til diagnose var fire måneder. Forsinkelsen var signifikant lengre forden lymfocyttrike undergruppen. Pasienter behandlet med LVPP-regimet (klorambucil, vinblastin, prokarbazin,prednisolon) hadde en betydelig økt risiko for helvetesild. Fem års overlevelse var 90%. Overlevere av Hodgkins sykdomhadde lav forekomst av symptomer og høyt funksjonsnivå. Kvinner rapporterte en signifikant bedre total livskvalitet,mindre psykologisk påkjenning og mindre tretthet enn menn. Kostnaden for ett kvalitetsjustert leveår (QALY) bleberegnet til kroner 16510. Produksjonsgevinsten var inkludert og diskonteringsraten var satt til 10%. Dette resultatgjør Hodgkins sykdom til en av de mest kostnadseffektive kreftsykdommer å behandle. Undersøkelsen viser også atsykdommen kan behandles desentralisert innenfor et multisentersamarbeidsprogram med godt resultat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media