Neurologi - kan rekrutteringen dekke behovet?

Bovim G, Gilhus NE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De terapeutiske mulighetene for neurologiske pasienter er blitt betydelig forbedret. Det er imidlertid for få spesialister til å dekke antall stillinger, og for få stillinger til å dekke det reelle behovet for neurologer. For å undersøke rekrutteringen fremover har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant avdelingsoverleger og spesialistkandidater. Dessuten er Legeforeningens tallmaterialer analysert.

I oktober 1995 var 209 leger godkjente spesialister i neurologi, hvorav 165 var 67 år eller yngre. 16 av de 115 neurologstillingene ved region-, sentral- og fylkessykehus var ubesatte. Mest utsatt var stillinger i sykehus uten neurologisk sengeavdeling. De siste årene er gjennomsnittlig 7-8 nye spesialister blitt godkjent per år. Dette er noe mer enn det antall neurologer som pensjoneres. Når de store etterkrigskullene pensjoneres rundt år 2010, vil avgangen overskride rekrutteringen. De fleste som arbeider i assistentlegestillinger ved neurologiske avdelinger ønsker å bli neurologer. Spesialistkandidatenes entusiasme for neurologi er hovedmotivasjonen for å bli i faget. Tjeneste ved neurokirurgisk avdeling ble oppgitt som en flaskehals i spesialistutdanningen i helseregion 1 og 2.

Anbefalte artikler