Livslang læring - hvordan lærer leger?

Pedersen O Brun, PrestegaardK, Hjortdahl P, Holm HA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den livslange læringen hos ferdig utdannede leger foregår først og fremst gjennom egne erfaringer og selvstyrte læringsaktiviteter. Tradisjonelle former for undervisning og kunnskapsformidling har mindre innvirkning på læringsutbyttet.

I denne oversikten redegjøres det for modeller og begreper fra voksenlæringsfeltet som er særlig relevante for legers etterutdanning. Videre beskrives individuelle og miljømessige faktorer som har betydning for kvaliteten på læringen.

Det vises hvordan den livslange læringen kan styrkes gjennom strukturering av egen læring, og ved målrettet tilrettelegging av utdanningstilbud og kunnskapsformidling.

Anbefalte artikler