Hvordan går det med mottakere av rehabiliteringspenger når stønaden opphører?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1.7.1993 ble det innført en tidsbegrensningsregel for rehabiliteringspenger (tidligere medisinsk attføring). Vi harsett på hvordan det gikk videre med dem som har nådd grensen på 52 uker for rehabiliteringspenger med hensyn tilhovedkilde for livsopphold. Undersøkelsen ble lagt opp som en to års historisk prospektiv oppfølgingsstudie. Materialetomfattet 250 klienter som fikk rehabiliteringspenger per 30.6.1993 i kommunene Trondheim, Oppdal, Klæbu, Hemne og Frøyai Sør-Trøndelag. Oppfølgingen var basert på saksrapporter fra lokale trygdekontorer. Frem mot 1.7.1994 sank andelen sommottok rehabiliteringspenger sterkt, samtidig som det skjedde en betydelig overgang til uførepensjon. Etter to årsoppfølging var bare 12% av utvalget i lønnet arbeid. Nær halvparten av utvalget hadde fått uførepensjon, mens enfiredel var innvilget yrkesmessig attføring eller mottok stønad i ventetiden for yrkesmessig attføring. Én av ti mottokfortsatt rehabiliteringspenger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media