Hvordan går det med mottakere av rehabiliteringspenger når stønaden opphører?

Andersen E, Grimsmo A, Haugen L, Relling SÅ, Westin S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra 1.7.1993 ble det innført en tidsbegrensningsregel for rehabiliteringspenger (tidligere medisinsk attføring). Vi har sett på hvordan det gikk videre med dem som har nådd grensen på 52 uker for rehabiliteringspenger med hensyn til hovedkilde for livsopphold. Undersøkelsen ble lagt opp som en to års historisk prospektiv oppfølgingsstudie. Materialet omfattet 250 klienter som fikk rehabiliteringspenger per 30.6.1993 i kommunene Trondheim, Oppdal, Klæbu, Hemne og Frøya i Sør-Trøndelag. Oppfølgingen var basert på saksrapporter fra lokale trygdekontorer. Frem mot 1.7.1994 sank andelen som mottok rehabiliteringspenger sterkt, samtidig som det skjedde en betydelig overgang til uførepensjon. Etter to års oppfølging var bare 12% av utvalget i lønnet arbeid. Nær halvparten av utvalget hadde fått uførepensjon, mens en firedel var innvilget yrkesmessig attføring eller mottok stønad i ventetiden for yrkesmessig attføring. Én av ti mottok fortsatt rehabiliteringspenger.

Anbefalte artikler