Fysisk trening og hjertesvikt

Larsen AI, Dickstein K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hovedsymptomet ved hjertesvikt er redusert arbeidskapasitet, idet pasientene begrenses av økende dyspné ved stadig mindre anstrengelser. Fysisk trening var inntil relativt nylig sett på som potensielt farlig for denne pasientgruppen. Ettersom man i økende grad har forstått mekanismene bak symptomene og farene ved inaktivitet, er man blitt mer åpen for gevinsten som regelmessig trening kan gi disse pasientene.

I denne oversiktsartikkelen diskuteres de tilgrunnliggende sirkulatoriske, metabolske og perifere mekanismer ved hjertesvikt, og de viktigste publiserte relevante treningsstudier refereres. Trening hos hjertesviktpasienter som er testet på forhånd, synes å virke gunstig, uten økt risiko for komplikasjoner. Symptomene reduseres og aerob arbeidskapasitet forbedres, men vi har ingen data som belyser prognosen.

Anbefalte artikler