Rehabilitering av slagpasienter i fylker og kommuner

Bugge P, Romøren TI Om forfatterne
Artikkel

Status, utviklingstrekk og samarbeidsaspekter

Sammendrag


I artikkelen beskrives status for rehabiliteringstilbudet for slagpasienter i Norge basert på data fra høsten 1994.

Vi telefonintervjuet kommunelege I i et representativt utvalg på 77 kommuner og avdekket en betydelig spredning i hva slags rehabiliteringstilbud som blir brukt. I 47% av tilfellene rapporterte kommunelegene at rehabiliteringen av en 60-årig slagpasient med betydelig hemiparese ville foregått i førstelinjetjenesten, 35% i annenlinjetjenesten. Det klart hyppigste alternativet var sykehjem (35%).

Konkret samarbeid mellom kommune- og fylkeshelsetjeneste om slagpasienters langsiktige rehabilitering foregår ifølge kommunelegene i begrenset grad. Veiledningen fra fylkeskommunalt fagpersonell er sparsom, og bare 24% av kommunelegene anser den som nyttig. 67% mener at det fylkeskommunale tilbudet om rehabilitering av hjerneslagpasienter ikke er godt nok.

Vi har også gjennomgått fylkenes planer for rehabilitering av hjerneslagpasienter. Dersom planene blir gjennomført, vil slagenheter og avdelinger for fysikalsk medisin/rehabilitering utgjøre fremtidens hovedtilbud fra fylkeshelsetjenesten på dette feltet.

Anbefalte artikler