EDB-basert journalsystem i primærhelsetjenesten

Hofmann B, Tørstad J Om forfatterne
Artikkel

Rasjonalisering eller omorganisering?

Sammendrag


Primærhelsetjenesten har i utstrakt grad tatt i bruk EDB-baserte pasientjournaler. Virkningen av denne ordningen er i liten grad dokumentert. Tre undersøkelser foretatt i Sør-Varanger kommune forsøker å belyse hva et slikt journalsystem betyr for driften av kommunelegekontorer. Undersøkelsene ble utført i 1993, 1994 og 1995. De ble gjennomført ved to legesentre og fem utekontorer. Undersøkelsene viste at de viktigste endringene ved innføring av EDB-basert journalsystem var av organisasjonsmessig art. Enkelte arbeidsoppgaver ble tillagt andre personer, noen oppgaver falt bort, mens nye kom til. Informasjonstilgjengeligheten økte vesentlig. Det samme gjaldt publikumsservicen. Langt flere pasienter fikk svar på spørsmål angående informasjon fra journal. Antall skjemaer som måtte fylles ut manuelt, avtok kraftig. Det ble likevel ikke observert noen vesentlig endring i effektiviteten. Den totale arbeidsmengden ble heller ikke redusert som følge av systemet. Undersøkelsene viste også at enkle utvidelser av systemet kunne gi vesentlige forbedringer.

Anbefalte artikler