Utviklingen av dødeligheten i Norge - et internasjonalt perspektiv

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forskjeller i middellevetid mellom land er en viktig informasjonskilde for formulering av helsetjenestens mål og forprioritering i det forebyggende arbeidet. Artikkelen belyser utviklingen i middellevetid i Norge sammenliknet med andreland, og diskuterer mulige årsaker til denne utviklingen. Standardiserte tall over middellevetid og aldersspesifikkdødelighet fra 20 OECD-land er innhentet fra WHO og OECD.

  Norge hadde i 1960 den nest høyeste middellevetid for kvinner og den tredje høyeste for menn. I 1990 lå vi på tiendeplass for kvinner og på niende plass for menn. I 1990 var middellevetiden blant norske kvinner to år kortere enn forjapanske kvinner, en forskjell som svarer til en overdødelighet blant norske kvinner på 20% ved alle alderstrinn.Tilsvarende forskjeller finnes for menn. Dersom vi anvender de japanske aldersspesifikke dødsrater på den norskebefolkning, ville vi i år hatt vel 9600 færre dødsfall.

  Norges relativt sett dårlige utvikling i middellevetid gir grunn til bekymring og bør trekkes inn ved planleggingenav landets helsepolitikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media