Utviklingen av dødeligheten i Norge - et internasjonalt perspektiv

Waaler HT, Guldvog B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forskjeller i middellevetid mellom land er en viktig informasjonskilde for formulering av helsetjenestens mål og for prioritering i det forebyggende arbeidet. Artikkelen belyser utviklingen i middellevetid i Norge sammenliknet med andre land, og diskuterer mulige årsaker til denne utviklingen. Standardiserte tall over middellevetid og aldersspesifikk dødelighet fra 20 OECD-land er innhentet fra WHO og OECD.

Norge hadde i 1960 den nest høyeste middellevetid for kvinner og den tredje høyeste for menn. I 1990 lå vi på tiende plass for kvinner og på niende plass for menn. I 1990 var middellevetiden blant norske kvinner to år kortere enn for japanske kvinner, en forskjell som svarer til en overdødelighet blant norske kvinner på 20% ved alle alderstrinn. Tilsvarende forskjeller finnes for menn. Dersom vi anvender de japanske aldersspesifikke dødsrater på den norske befolkning, ville vi i år hatt vel 9600 færre dødsfall.

Norges relativt sett dårlige utvikling i middellevetid gir grunn til bekymring og bør trekkes inn ved planleggingen av landets helsepolitikk.

Anbefalte artikler