Kardiologutdanningen i Norge - holder den tritt med behovet?

Bjørnerheim R, AndreassenAK, Nitter-Hauge S, Smith P, Platou ES, Smiseth OA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Til tross for økning i utdanningsstillinger på slutten av 1980-tallet er det generelle inntrykket at det er for liten tilgang på grenspesialister i kardiologi, særlig ved sentral- og lokalsykehus. En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Cardiologisk Selskap foretok derfor en skriftlig spørreundersøkelse i 1993 og en oppfølgende telefonisk undersøkelse i 1995 til alle avdelingsoverleger ved medisinske avdelinger i Norge for å kartlegge bemanningssituasjonen og for å estimere fremtidig utdanningsbehov av kardiologer. Dataene ble kombinert med medlemsdata fra Norsk Cardiologisk Selskap i 1995 og statistikk fra Den norske lægeforening. Denne undersøkelsen avdekker et behov for flere kardiologer ved alle sykehuskategorier i dag, med et underskudd på ca. 60. Det har ikke vært reell økning av utdanningskapasitet siden 1987. Dette sammen med økt naturlig avgang vil gi økende underbalanse fra århundreskiftet, dersom ikke tilgangen bedres. Vår hovedkonklusjon er at antall B-grenstillinger ved regionsykehusene må økes.

Anbefalte artikler