Kardiologutdanningen i Norge - holder den tritt med behovet?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Til tross for økning i utdanningsstillinger på slutten av 1980-tallet er det generelle inntrykket at det er for litentilgang på grenspesialister i kardiologi, særlig ved sentral- og lokalsykehus. En arbeidsgruppe nedsatt av NorskCardiologisk Selskap foretok derfor en skriftlig spørreundersøkelse i 1993 og en oppfølgende telefonisk undersøkelse i1995 til alle avdelingsoverleger ved medisinske avdelinger i Norge for å kartlegge bemanningssituasjonen og for åestimere fremtidig utdanningsbehov av kardiologer. Dataene ble kombinert med medlemsdata fra Norsk Cardiologisk Selskapi 1995 og statistikk fra Den norske lægeforening. Denne undersøkelsen avdekker et behov for flere kardiologer ved allesykehuskategorier i dag, med et underskudd på ca. 60. Det har ikke vært reell økning av utdanningskapasitet siden 1987.Dette sammen med økt naturlig avgang vil gi økende underbalanse fra århundreskiftet, dersom ikke tilgangen bedres. Vårhovedkonklusjon er at antall B-grenstillinger ved regionsykehusene må økes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media