Fra eksperimentering til vanerøyking

Friestad C, Klepp K-I Om forfatterne
Artikkel

En tre års oppfølgingsundersøkelse av ungdoms røykevaner

I flere undersøkelser er det antydet at de siste årenes nedgang i andelen dagligrøykere blant ungdom har flatet ut og for enkelte grupper vist en stigende tendens. Samtidig holder andelen som eksperimenterer med tobakk i løpet av ungdomstiden, seg relativt stabil. Denne artikkelen presenterer funnene fra en prospektiv kohortundersøkelse av utviklingen av ungdoms røykevaner fra 13 til 16 års alder. Utgangspunktet er et representativt utvalg 13-åringer i Hordaland fylke i 1990 (N = 1195). Data fra årlige oppfølgingsundersøkelser i 1991, 1992 og 1993 er inkludert. Resultatene viser at 60% av ungdommene har prøvd å røyke ved 15 års alder. For ca. halvparten av dem som prøver å røyke, er eksperimenteringen innledningen til en røykekarriere som utvikles fra sporadisk bruk frem til regelmessig røyking. Ved 16 års alder er andelen dagligrøykere 28% blant jentene og 16% blant guttene. Røykestatus ved 13 års alder er en sterk prediktor for regelmessig røyking tre år senere. De tidlige ungdomsårene er en kritisk periode i det tobakksforebyggende arbeidet.

Anbefalte artikler