Leger og massemedier

Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw, Akre V Om forfatterne
Artikkel

Legeoppfatninger om massemedienes omtale av medisin, helsepolitikk og legene som yrkesgruppe

Sammendrag


Nesten fire av ti leger er misfornøyd med massemedienes omtale av fagmedisinske spørsmål, og nesten sju av ti med omtalen av legene som yrkesgruppe. Fire av ti leger mener at mediene påvirker forholdet mellom pasienten og legen på en negativ måte. Logistisk regresjonsanalyse viser at leger som opplever at de har liten innflytelse på egen arbeidssituasjon, gjennomgående er mer misfornøyd enn kolleger som opplever at de kan påvirke hvordan ting gjøres og organiseres. Misnøyen med mediene øker også hvis legen opplever mange urealistiske forventninger fra pasienter, pårørende, overordnede, politikere og byråkrater. Misnøyen med omtalen av legeprofesjonen øker med legens opplevelse av stress og belastning. De yngste legene er betydelig oftere misfornøyd enn eldre kolleger, og leger som arbeider i indremedisinske og kirurgiske fag, altså innenfor kjerneområdene i sykehussektoren, er mer kritiske enn andre spesialister. Respondenter som oppgir selv å ha vært urettferdig omtalt i massemediene, er imidlertid ikke oftere misfornøyd enn andre med medienes behandling av helsepolitiske spørsmål eller av legene som yrkesgruppe.

Anbefalte artikler