Tema: Rettspsykiatri og tilregnelighet
17.04.2012
Debatten om normalitet, utilregnelighet, psykiatrisk diagnostisering og sakkyndighet blusset opp høsten 2011 i kjølvannet av terroren 22. juli. Spørsmål som tidligere stort sett hadde interessert...
17.04.2012
Jeg er blitt bedt om å skrive en kommentar om samfunnets reaksjoner mot strafferettslige handlinger begått av (u)tilregnelige personer og om hvordan strafferettssystemet – om mulig – kan avveie de...
17.04.2012
Straffelovens utilregnelighetsregel har vært under kontinuerlig debatt i 150 år. Debatten har dreid seg om hvilke kategorier lovbrytere som skal omfattes av utilregnelighetsbegrepet, om man skal...
17.04.2012
Innholdet i vrangforestillinger er preget av den kultur og den tidsperiode pasientene befinner seg i. Enhver erfaren psykiater vet at vrangforestillingenes innhold endrer seg med skiftende historiske...
17.04.2012
Det går an å bli frisk av schizofreni, selv når dette defineres som stabil symptomfrihet og god sosial og arbeidsmessig fungering i minimum 12 måneder. Ved vanlig behandling ser det ut som om ca. 15...
17.04.2012
Voldelig atferd hos mennesker kan aldri forutsies som en kategorisk spådom, men det finnes kriterier for å anslå den gruppebaserte voldsrisikoen. For psykotiske pasienter er det dokumentert at noen...
17.04.2012
Kjernen i schizofreni er en forstyrrelse i realitetsoppfatningen. Det gir seg utslag i forstyrrelser i sansningene, tankelivet, forholdet til seg selv, til andre mennesker og til dagliglivets...
17.04.2012
Sakkyndighetsordningen har århundrelange tradisjoner i norsk rett. Men det var først med straffeprosessloven av 1887 at dagens praksis ble etablert, og at psykiatrien for alvor kom inn. Legens...