Tema: Rettspsykiatri og tilregnelighet
17.04.2012
Debatten om normalitet, utilregnelighet, psykiatrisk diagnostisering og sakkyndighet blusset opp høsten 2011 i kjølvannet av terroren 22. juli. Spørsmål som tidligere stort sett hadde interessert...
NO IMAGE
17.04.2012
Jeg er blitt bedt om å skrive en kommentar om samfunnets reaksjoner mot strafferettslige handlinger begått av (u)tilregnelige personer og om hvordan strafferettssystemet – om mulig – kan avveie de...
NO IMAGE
17.04.2012
Straffelovens utilregnelighetsregel har vært under kontinuerlig debatt i 150 år. Debatten har dreid seg om hvilke kategorier lovbrytere som skal omfattes av utilregnelighetsbegrepet, om man skal...
NO IMAGE
17.04.2012
Innholdet i vrangforestillinger er preget av den kultur og den tidsperiode pasientene befinner seg i. Enhver erfaren psykiater vet at vrangforestillingenes innhold endrer seg med skiftende historiske...
NO IMAGE
17.04.2012
Det går an å bli frisk av schizofreni, selv når dette defineres som stabil symptomfrihet og god sosial og arbeidsmessig fungering i minimum 12 måneder. Ved vanlig behandling ser det ut som om ca. 15...
NO IMAGE
17.04.2012
Voldelig atferd hos mennesker kan aldri forutsies som en kategorisk spådom, men det finnes kriterier for å anslå den gruppebaserte voldsrisikoen. For psykotiske pasienter er det dokumentert at noen...
NO IMAGE
17.04.2012
Kjernen i schizofreni er en forstyrrelse i realitetsoppfatningen. Det gir seg utslag i forstyrrelser i sansningene, tankelivet, forholdet til seg selv, til andre mennesker og til dagliglivets...
NO IMAGE
17.04.2012
Sakkyndighetsordningen har århundrelange tradisjoner i norsk rett. Men det var først med straffeprosessloven av 1887 at dagens praksis ble etablert, og at psykiatrien for alvor kom inn. Legens...