Tema: Palliativ medisin
NO IMAGE
23.02.2006
Delirium er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom, særlig hos gamle. Tilstanden kjennetegnes av raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten...
NO IMAGE
23.02.2006
Uavhengig av primærdiagnose er kvalme/oppkast og obstipasjon hyppige plager hos pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Artikkelen omtaler aktuell behandling og profylakse av...
NO IMAGE
23.02.2006
Hva betyr mat? For oss betyr det næring, energi og er nødvendig for overlevelse. I tillegg er måltidet ofte assosiert med samvær og fellesskap, nytelse og glede. En frisk, voksen person vil etter 60...
NO IMAGE
23.02.2006
Figur 1 Innstilling av strålefelt. Illustrasjonsfoto Thea Tønnessen, Radiumhospitalets fotoavdeling Halvparten av norske kreftpasienter dør av sin maligne sykdom. For disse pasientene vil forløpet...
NO IMAGE
09.02.2006
Palliativ medisin er i hovedsak utviklet i arbeid med kreftpasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Internasjonalt utvides pasientgrunnlaget til andre med uhelbredelig sykdom,...
NO IMAGE
09.02.2006
Døden er noe alle leger i klinisk virksomhet må forholde seg til. Kreft er det som oftest forbindes med dødsprosesser som byr på utfordringer for legen, men også andre sykdommer, som kronisk hjerte-...
NO IMAGE
09.02.2006
Rådet for legeetikk startet i 2000 et utredningsarbeid av de etiske problemene ved lindrende sedering til døende/«terminal sedering» ( 1 ). Den umiddelbare bakgrunnen var den såkalte Bærums-saken,...
NO IMAGE
26.01.2006
Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende gjennom lindring av symptomer og plager. En god organisering av helsetjenestene er en viktig forutsetning for...
NO IMAGE
26.01.2006
Det er et mål at kvaliteten på pasientbehandlingen ved norske sykehus og i primærhelsetjenesten holder høy internasjonal standard. Dette gjelder i like høy grad for palliativ medisin som for andre...
NO IMAGE
26.01.2006
Siden midten av 1980-årene har det vært foreslått flere definisjoner av «palliativ medisin». Verdens helseorganisasjon (WHO) har to, en fra 1990 ( 1 ) og en fra 2002 ( 2 ), European Association for...