Tema: De to kulturer
10.12.2000
Verdiar kan definerast som førestellingar og kjensler om kva som er godt og kva som er vondt, altså om kva mål som det er verdt å gjere til mål for livet (1, 2). Omgrepet normer er på mange måtar...
10.12.2000
Historikere legitimerer sin virksomhet gjennom å bli lest av et større publikum, hevder sentrale norske historikere, og binder samtidig legitimiteten til historikernes synteseskapende evner (1)...
10.12.2000
Eit paradoksalt trekk ved det å samtale er at det er enkelt og vanskeleg på same tid. Ein kan hevde at vi alle har samtalekompetanse: har vi lært oss eit språk, kan vi også samtale. På den andre sida...
10.12.2000
Arkitektur er kunst. I det minste er god arkitektur kunst, i den forstand at den formidler et budskap, gir betrakteren og brukeren en opplevelse utover det som følger av arkitekturens konkrete...
10.12.2000
Leger antas å være rimelig kulturinteresserte, men myten er dårlig underbygd. I Norge viser de få undersøkelsene som er gjort at leger og medisinstudenter leser omtrent like mye – og samme type –...
10.12.2000
I den vestlige verden er det en raskt økende interesse for møter mellom humanistiske fag og medisin (1 – 3). Mange av oss har glede av kunst og kunsthistorie. Men skjer det noe mer enn å oppleve...
10.12.2000
Denne artikkelen hadde opprinnelig den løfterike arbeidstittelen ”mangler og muligheter i medisinerutdanningen”. Siden det er de humanistiske fag det dreier seg om, kunne det lyde som om jeg hadde en...
10.12.2000
Følgende påstand har nådd oss i ulike former og innpakninger i løpet av studiet: Doktorskolen hemmer studentenes menneskelige utvikling ved ensidig vektlegging av naturvitenskap og biologisk-mekanisk...
10.12.2000
”Jeg tror at det intellektuelle liv i hele den vestlige verden i stadig høyere grad holder på å bli splittet i to polare, stikk motsatte grupper.” Slik formulerte Charles Percy Snow (1905 – 80)...
10.12.2000
Ämnesansatsen humanistisk medicin är ny i Sverige, och förmodligen också i övriga Norden. Internationella förebilder finns – en av de främsta och äldsta (grundat redan 1973) är Institute for the...