Torgeir Bruun Wyller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller
10.09.2009
Tidsskriftet fører en restriktiv linje når det gjelder bruk av ord med opphav i engelsk eller andre fremmedspråk. Men nye ord har ikke nødvendigvis livets rett selv om de er genuint norske...
Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
I klinisk arbeid med eldre og pasienter med rehabiliteringsbehov benyttes ofte standardiserte skåringsverktøy. Slike kan være nyttige for å evaluere, dokumentere og kommunisere pasienters...
Astrid Bergland, Gunn-Britt Jarnlo, Torgeir Bruun Wyller
12.01.2006
Fall er et betydelig helseproblem hos eldre og fører ofte til brudd og andre alvorlige skader, særlig hos kvinner ( 2  –  4 ). Rapportert livstidsinsidens av skader forårsaket av fall varierer mellom...
Vibeke Juliebø, Karoline Lerang, Hanne Skanke, Morten Mowé, Torgeir Bruun Wyller
09.09.2004
Delirium (tidligere ofte kalt akutt forvirring eller akutt konfusjon) er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom hos gamle, og forekomsten er anslått til 15 – 30 % blant eldre som innlegges...
Vegard Bruun Wyller, Torgeir Bruun Wyller
04.11.2004
Erlend Hem & Jon Håvard Loge imøtegår i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 18/2004 vår argumentasjon om at «kronisk utmattelsessyndrom» bør være den norske betegnelsen på «chronic fatigue syndrome...
Torgeir Bruun Wyller
12.08.2004
I Tidsskriftet publiseres nå kasuistikker fortrinnsvis i spalten Noe å lære av Tidligere stod kasuistikkene sterkt i den medisinske publiseringstradisjonen. I en tid da man strevde med å få orden i...
Vegard Bruun Wyller, Torgeir Bruun Wyller
23.09.2004
Sykdommen som på engelsk ofte kalles chronic fatigue syndrome har fått mange betegnelser, og navnsettingen vekker sterke reaksjoner blant representanter for pasientene ( 1 ). I Tidsskriftet har...
Torgeir Bruun Wyller, Eva Skovlund
17.06.2004
Vi har ingenting imot at forfattere som skriver i Tidsskriftet om krystallografi, fysikk eller dataprogrammering bruker ordet parameter i henhold til disse fagenes terminologi. Men praktisk talt alle...
Torgeir Bruun Wyller, Eva Skovlund
01.04.2004
To statistiske uttrykk misbrukes ofte, nemlig ordene parameter og korrelasjon/korrelere. Enkelte ganger har slikt misbruk funnet veien helt inn i Tidsskriftets spalter, men langt oftere ser vi det i...
Torgeir Bruun Wyller
19.02.2004
Leger behøver ikke gjøre DRG-koding til sin hovedinteresse i den grad vi har gjort Leger har tradisjonelt vært interessert i sitt fag og brukt både tid og energi på det. Interessen kan være fundert...
Torgeir Bruun Wyller
23.09.2004
Cassel, Christine K. Leipzig, Rosanne M. Cohen, Harvey Jay Geriatric medicine An evidence-based approach. 4. utg. 1318 s. New York: Springer, 2003. Pris USD 105 ISBN 0- 387-95514-3 Dette er en «vegg-...
Torgeir Bruun Wyller
22.01.2004
Haugen, Per Kristian Nygård, Aase-Marit Tenåringen blir 74 år Intellektuell utvikling gjennom livsløpet. 87 s, tab, ill. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2003. Pris NOK 190 ISBN 82-...
Torgeir Bruun Wyller
09.01.2003
Absolutte indikasjoner og absolutte kontraindikasjoner forekommer nesten aldri i medisinen For noen år siden gikk jeg visitt sammen med en turnuslege. Vi var bl.a. hos en 84 år gammel kvinne som...
Torgeir Bruun Wyller
09.01.2003
Jeg er lei for at jeg ikke nevnte Helse Sørs strategi, men ingen detaljer fra denne var – så vidt jeg kunne se – tilgjengelige på Internett da artikkelen gikk i trykken. Jeg tror derfor jeg har mitt...
Torgeir Bruun Wyller
06.02.2003
Det er ikke legenes ansvar å sette ulike pasientgruppers behandlingsbehov opp mot hverandre. Skillet mellom økonomi og fag må gjenreises Stadig oftere får leger beskjed om å ta økonomiske forhold i...
Torgeir Bruun Wyller
28.08.2003
Økningen av kunnskapstilfanget i moderne medisin gjør det nødvendig for leger å bruke mye tid på faglig oppdatering. Sykehusavdelinger som skal utdanne spesialistkandidater må sørge for minst to...
Torgeir Bruun Wyller
28.08.2003
Finn Rønholt, Hansen Claus, Moe Marianne , Schroll Geriatri Basisbog. 221 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2002. Pris DKK 318 ISBN 87-628-0382-4 Boken presenteres som en grunnleggende lærebok i...
Torgeir Bruun Wyller, Knut Laake
10.11.2002
I Tidsskriftet nr. 22/2002 gir Tor Iversen & Gry Stine Kopperud uttrykk for mistanke om at privat spesialistpraksis ikke oppfyller helsepolitiske målsettinger (1). Sentrale helseadministratorer...
Torgeir Bruun Wyller, Olav Sletvold
20.02.2002
I dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om geriatri. Noen av de særegne utfordringer som gamle pasienter byr på kan samles under fire hovedpunkter: For det første frembyr gamle gjerne...
Torgeir Bruun Wyller, Unni Sveen
28.02.2002
En 82 år gammel kvinne ble lagt inn i sykehus med plutselig oppstått halvsidig kraftsvikt. Ved undersøkelse neste dag var det normal og sidelik kraft i alle fire ekstremiteter, og talen var normal...