Steinar Hunskår

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Hunskår

Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Municipalities have been responsible for organizing out-of-hours services since the Municipal Health Services Act of 1982 was implemented 1.4.1984 ( 1 ). The municipalities are responsible for...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.09.2008
Økt forekomst av posttraumatisk stresslidelse og økt sykelighet er påvist hos personer som har opplevd katastrofer, ulykker og uventede dødsfall ( 1  –  4 ). Randomiserte, kontrollerte studier har...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.09.2008
Individuals who have experienced catastrophes, accidents or unexpected deaths have an increased incidence of post-traumatic stress disorder ( 1  –  4 ). According to randomised controlled studies,...
Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
09.10.2008
Tid fra hjertestans til første strømstøt er, ved siden av god hjerte-lunge-redning, av avgjørende betydning for å oppnå puls – og dermed for overlevelsen ( 1 , 2 ). Tiden blir i mange tilfeller for...
Steinar Hunskår
17.01.2008
Laake, P Hjartåker, A Thelle, DS Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder 551 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 498 ISBN 978-82-05-33505-9 Dette er ei bok om epidemiologiske...
Steinar Hunskår
11.09.2008
Lærum, E Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter 119 s, tab, ill. Oslo: Formi, 2007. Pris NOK 150 ISBN 978-82-303-0865-3 Korsryggssmerter er dagleg kost på legekontora, medfører eit...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
13.08.2009
Halvor Nordby har skrevet en interessant kommentar til vår artikkel. Det er for tiden et sterkt fokus på samhandling, og i særdeleshet samhandlingen mellom de organisatoriske nivåene i helsetjenesten...
Guri Rørtveit, Steinar Hunskår
27.08.2009
Forsknings- og undervisningsinstitusjonene må komme raskt på banen for at reformen skal lykkes I Stortingsmelding nr. 47 (Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid)...
Jesper Blinkenberg, Steinar Hunskår
27.08.2009
De siste årene har det vært lagt større vekt på systematisk beredskapsarbeid i helsetjenesten og i kommunene. I Helse- og sosialberedskapsloven heter det at kommunene har plikt til å utarbeide...
Ingrid Keilegavlen Rebnord, Geir Thue, Steinar Hunskår
14.05.2009
I Norge er legevakt et kommunalt ansvar, og den enkelte kommune skal organisere tjenesten og sørge for lokaler, utstyr og nødvendig hjelpepersonell for vakthavende lege. Forutsetninger for god...
Ingrid Keilegavlen Rebnord, Geir Thue, Steinar Hunskår
14.05.2009
In Norway, availability of medical services at all hours is a municipal responsibility, and each municipality is obliged to organize the service and provide premises, equipment and assisting...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
28.05.2009
Ambulansetjenesten utgjør sammen med medisinsk nødmeldetjeneste og kommunal legevaktordning ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus ( 2 , 3 ). God samhandling mellom aktørene er...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
28.05.2009
The ambulance services, the emergency health communication system and the municipal out-of-hours services comprise the «pillars» of the Norwegian medical emergency services outside of hospitals ( 2...
Knut Steen, Marta Mjeldheim, Steinar Hunskår
05.11.2009
Legevakttjenesten i Norge er blitt effektivisert de senere årene med flere pasientkonsultasjoner i legevaktens lokaler og færre sykebesøk ( 1 , 2 ). Dette har sannsynligvis medført redusert...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
Sekvensar av akuttmedisinske hendingar i norske utkantkommunar har ikkje vore studert tidlegare. Kartlegging av slike kan gje eit betre bilete av det reelle skade- og sjukdomsspekteret,...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
Sequences of emergency medical events in Norwegian rural communities have not previously been studied. Identification of such events may provide a better impression of the real spectrum of injuries...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
Det finst lite data om volum, art og alvorsgrad av akuttmedisinske hendingar utanfor sjukehus i Noreg ( 1 , 2 ). I Akuttmeldinga ( 3 ) vart hyppigheiten av alvorlege hendingar (raud respons) rekna...
Steinar Hunskår
12.03.2009
Verdens helseorganisasjon Primary health care now more than ever The world health report 2008. 119 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 20 ISBN 978-92-4-156373-4 Dette er boka som på 100 sider i...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
There is a paucity of data on volume, type and seriousness of medical emergencies outside of hospitals in Norway ( 1 , 2 ) and there are no national registries or continuous data collection in this...
Steinar Hunskår
22.10.2009
Usatine, RP The color atlas of family medicine 1 095 s, tab, ill. New York, NY: The McGraw-Hill, 2008. Pris USD 100 ISBN 978-0-07-147464-1 Dette har eg gledd meg til – eit medisinsk atlas som...