Rolf Busund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Busund

Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
19.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
12.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
11.10.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
30.09.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
Rolf Busund
18.03.2004
Sepsis utgjør den hyppigste dødsårsaken i intensivavdelinger. Det er utført en rekke randomiserte, kliniske studier hvor man har testet effekten av nye behandlingsprinsipper. En fellesnevner for...
Rolf Busund
26.06.2003
Reduksjon i kognitive funksjoner er rapportert etter koronarkirurgi, men tidligere studier har manglet sammenliknbare kontrollgrupper. En gruppe forskere ved Johns Hopkins har undersøkt endringer i...
Per Erling Dahl, Kulbir Singh, Rolf Busund, Satish Kumar, Kjetil Andreassen, Line Eriksen, Liv-Hege Johnsen, Steinar Solberg
23.10.2003
Første stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme ble beskrevet i 1991 ( 1 ). Ingen randomiserte studier er gjort, men metoden synes å redusere mortalitet og morbiditet på kort sikt i forhold...
Rolf Busund
20.05.2002
På verdensbasis lider over 14 millioner mennesker av hjertesvikt. Om vi legger tall fra USA til grunn (1), rammes om lag 9 000 nordmenn årlig av hjertesvikt. I avansert stadium er...
Erling Aarsæther, Øystein K. Moe, Per Erling Dahl, Rolf Busund
03.11.2005
Pasienter med sykdom i både precerebrale arterier og koronararterier har uttalt, generell karsykdom og er vanskelige å behandle. Prevalensen av carotisstenose hos pasienter som opereres med...
Tore Sørlie, Rolf Busund, Harold C. Sexton, Dag Sørlie
17.03.2005
Hvor tilfreds en pasient er med den medisinske behandlingen påvirkes av forventninger, psykososiale forhold, medisinsk tilstand og behandling ( 1 , 2 ). Pasienttilfredshet har vært forbundet med...
Rolf Busund, Terje K. Steigen, Torvind Næsheim, Børge Schive
18.02.2011
Prosessen frem mot publikasjon av vår artikkel som trykkes i dette nummer av Tidsskriftet har vært komplisert. Tidsskriftet har gitt sin versjon av prosessen på lederplass, og har gitt oss anledning...
Terje K. Steigen, Børge Schive, Torvind Næsheim, Rolf Busund
18.02.2011
Aortastenose er den vanligste ervervede klaffelidelse i den vestlige verden, med en insidens på ca. 5  % hos dem over 75 år ( 1 ). Insidensen øker med økende alder, og pasientene har ofte betydelig...
Terje K. Stigen, Børge Schive, Torvind Næsheim, Rolf Busund
18.03.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 343 – 8 I nettutgaven av Tidsskriftet nr. 4 skal tittelen på det engelske sammendraget være: Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis I avsnittet...