Robin Holtedahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robin Holtedahl

Robin Holtedahl
23.11.2020
The reliability of research findings may be weakened in several ways. Trials that have positive and statistically significant findings and that support the hypotheses of the authors or editors have a...
Robin Holtedahl
23.11.2020
Påliteligheten av forskningsfunn kan svekkes på flere måter. Studier som har positive og statistisk signifikante funn og som underbygger forfatternes eller redaktørenes hypoteser, har større...
Robin Holtedahl
06.03.2018
Of all musculoskeletal pain, knee pain is among the most frequently occurring. The majority of the patients have an atraumatic knee disorder ( 1 ). Pain receptors cannot be detected in joint...
Robin Holtedahl
05.03.2018
Av alle muskel- og skjelettplager er kneplager blant de hyppigste. Flertallet av pasientene har en atraumatisk knelidelse ( 1 ). Smertereseptorer kan ikke påvises i leddbrusk, men er rikelig til...
Robin Holtedahl
02.10.2017
Forfatterne av studien ( 1 ) som gjengis i Tidsskriftet ( 2 ) finner likeverdighet mellom kognitiv adferdsterapi og psykodynamisk terapi, men perspektivet bør utvides. Denne type komparative studier...
Robin Holtedahl
25.05.2006
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 5/2006 drøfter Solveig Dahl og medarbeidere forholdet mellom traumatisering og smerter hos en gruppe flyktninger som var blitt henvist til (daværende) Psykososialt...
Robin Holtedahl
19.10.2006
Det siste tiåret har det vært en jevnt økende andel av befolkningen som mottar uføretrygd. Ved utgangen av 2005 var det til sammen 319 691 uføretrygdede, hvorav andelen med muskel- og skjelettplager...
Robin Holtedahl
06.05.2004
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 5/2004 har John E. Berg & Einar Johnsen beskrevet et materiale fra en psykiatrisk akuttavdeling i Oslo, der andelen akuttinnleggelser blant innvandrerpasienter og...
Robin Holtedahl
12.08.2004
Smertetilstander i støtte- og bevegelsesapparatet er vanlig, og personer med slike lidelser utgjør en økende andel av gruppen langtidssykmeldte og uføre i Norge. I tillegg til redusert livskvalitet...
Robin Holtedahl, Kaj Bo Veiersted
11.09.2003
Etter at loven om obligatorisk yrkesskadeforsikring ble innført, er det rapportert økning av antall meldte skader til forsikringsselskaper, fra cirka 900 i 1991 til over 4 000 i slutten av 1990-årene...
Robin Holtedahl
30.04.2002
Til tross for store fremskritt i behandlingen av mange av våre vanligste lidelser, finnes en stor gruppe pasienter der symptomene forblir uavklarte og der behandlingsresultatene som regel er langt...
Robin Holtedahl
15.11.2011
The development of new orthopaedic products depends on a close cooperation between orthopaedic surgeons and the industry. However, in recent years a number of cases of financial collusion between the...
Robin Holtedahl
11.06.2013
The medicalisation of everyday maladies is not a new phenomenon, but is increasingly being pushed by the pharmaceutical industry. The hunt for new «diagnoses» is good business, and now our bad backs...
Robin Holtedahl, Kaj Bo Veiersted
12.08.2010
Ifølge Finansnæringens hovedorganisasjon mottok forsikringsselskapene i årene 1991 – 2007 melding om drøyt 27 000 yrkesulykker ( 2 ). Antall meldte skader per år økte til ca. 2 400 i 1999 (korrigert...
Robin Holtedahl
01.07.2010
Pfizer har rett i at de to studiene A0081056 og A0081077 er blitt publisert (artikkelens referanser 23 og 24). Jeg ble oppmerksom på dette i april, og sendte inn revidert manus til redaksjonen, men...
Robin Holtedahl
20.05.2010
En høy andel av forskere innen biomedisinsk forskning har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri ( 1 ). Positive forskningsresultater blir oftere rapportert når klinisk forskning er initiert...
Robin Holtedahl
25.03.2010
I boken Penger og verdier i helsetjenesten ( 1 ) har Jan C. Frich skrevet om dr. Jekyll og dr. Hyde, og disse omtales også i et intervju i Tidsskriftet nylig ( 2 ). Om det skyldes uvitenhet fra...
Robin Holtedahl
15.11.2011
Utviklingen av nye ortopediske produkter er avhengig av tett samarbeid mellom ortopedene og industrien. De siste årene er det imidlertid blitt avdekket en rekke tilfeller av økonomisk samrøre mellom...
Robin Holtedahl
24.01.2012
I Tidsskriftet nr. 1/2012 mener Engesæter og medarbeidere ( 1 ) at jeg i min kronikk om samrøret mellom ortopeder og industrien i USA ( 2 ) burde ha omtalt den kontinuerlige overvåking av ortopediske...
Robin Holtedahl
11.06.2013
Medikalisering av hverdagsplager er ikke noe nytt fenomen, men drives i økende grad frem av legemiddelindustrien. Jakten på nye «diagnoser» er god butikk, og nå er også våre vonde rygger blitt...