Petter C. Borchgrevink

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter C. Borchgrevink

Svetlana Skurtveit, Vidar Hjellvik, Solveig Sakshaug, Petter C. Borchgrevink, Børge Myrlund Larsen, Thomas Clausen, Eva Skovlund, Emilie Elise Heggen, Marte Handal
19.10.2020
Opioider har vært brukt i århundrer som smertestillende legemiddel. De brukes i behandling av sterke akutte smerter, men også ved langvarige smerter. Når det gjelder langvarige smerter, hadde...
Olav Magnus S. Fredheim, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink
23.09.2019
Stadig flere lever lenge med stabil kreftsykdom. Mange av disse pasientene vil ha moderate til sterke smerter. Dersom det anvendes feil prinsipper for smertebehandlingen, kan det føre til alvorlige...
Olav Magnus S. Fredheim, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink
26.06.2017
Sommeren 2013 gikk Statens legemiddelverk (SLV) ut med en anbefaling om å ikke forskrive analgetika som inneholder kodein til barn under 12 år (1). Bakgrunnen var kasuistikker hvor man beskrev...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
21.03.2017
Takk til Ræder og medarbeidere ( 1 ) for utfyllende opplysninger. Vi verken var eller er uenige i at 30 %-forskjellen i farmakologisk potens mellom preparatene er klinisk vesentlig. Morfin kan gis...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
20.12.2016
J. Ræder og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 18/2016 en artikkel om utfasing av ketobemidon til bruk på sykehus til fordel for morfin eller oksykodon ( 1 ). Vi er enige i at ketobemidon kan...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Several epidemiological studies show that the prevalence of chronic pain in Norway is approximately 24 – 30 % and that only a minority of these cases are reported to be cancer-related ( 1  –  3 ). In...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Tormod Landmark, Borrik Schjødt, Harald Breivik
25.09.2008
Epidemiologiske studier antyder at 15 – 30 % av befolkningen har kroniske smerter som ikke skyldes kreftsykdom. Disse smertetilstandene medfører redusert helserelatert livskvalitet og funksjonsnivå...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Harald Breivik
20.11.2008
I en oppdatert terapianbefaling fra Statens legemiddelverk brukes begrepene «problematisk opioidbruk», «addiksjon» og «iatrogent påført feilbruk» for første gang i forbindelse med smertebehandling i...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Harald Breivik
30.04.2009
Vi er glad for engasjementet til Jørgen G. Bramness og medarbeidere i forbindelse med vårt innlegg ( 1 ). Deres kommentarer viser til fulle at det er behov for de nye begrepene «iatrogent påført...
Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim, Egil A. Fors, Karen Hara, Are Holen, Tore C. Stiles
25.06.2009
Begrepet «sammensatte lidelser» omfatter tilstander med betydelige somatiske symptomer der biopsykososiale faktorer er spesielt tett vevd sammen, og der ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare...
Olav Magnus S. Fredheim, Kristin Moksnes Husby, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad
07.09.2006
Mange kreftpasienter får i sykdomsforløpet smerter som krever behandling med sterke opioider, dvs. trinn 3 på WHOs smertetrapp. Nyere norske studier viser imidlertid at mange har sterke smerter selv...
Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad, Ulf E. Kongsgaard, Stein Kaasa
05.02.2004
Selv om god smertekontroll ikke alene kan bedre pasientens generelle livskvalitet ( 1 ), viser spørreundersøkelser at smerte er den plagen kreftpasientene frykter mest ( 2 ). 30 – 50 % av dem som...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Flere epidemiologiske studier viser at prevalensen av kronisk smerte i Norge er på omtrent 24 – 30 % og at kun et fåtall av disse tilfellene oppgis å være...
Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Patients on drug-assisted rehabilitation have the same right to pain relief as others. Techniques that reduce the need for opioids should be used when possible in opioiddependent individuals who need...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse, Petter C. Borchgrevink
03.03.2005
I NOU 2002: 4 Ny straffelov behandler Straffelovkommisjonen blant annet lovreguleringen av aktiv dødshjelp. Stortinget skal ta stilling til forslagene i mars 2005. Her drøftes utredningens omtale av...
Pål Klepstad, Ola Dale, Petter C. Borchgrevink, Stein Kaasa, Frank Skorpen
06.10.2005
Den nødvendige opioiddosen for å oppnå adekvat smertelindring er forskjellig fra individ til individ ( 1 ). Tradisjonelt er variasjonen i dosebehov blitt forklart med ulik biotilgjengelighet, med...
Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Pasienter som er under legemiddelassistert rehabilitering har krav på like god smertebehandling som andre pasientgrupper. Ved behandling av akutte og postoperative smerter bør det så langt som mulig...
Olav Magnus S. Fredheim, Ola Dale, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink
12.08.2010
Morfin og oksykodon er to sterke opioider. Begge finnes som depottabletter og ordinære (hurtigvirkende) tabletter. Indikasjonene er de samme for begge to, nemlig sterke smerter – kreftsmerte, kronisk...
Olav Magnus S. Fredheim, Gunnvald Kvarstein, Eva Undall, Audun Stubhaug, Tone Rustøen, Petter C. Borchgrevink
20.09.2011
Etter kirurgiske inngrep som er for omfattende til å utføres som dagkirurgi, vil vanligvis smertene uten behandling variere fra moderate til svært intense. Dersom man derimot planlegger...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Gunnvald Kvarstein
20.09.2011
God og trygg postoperativ smertelindring er viktig for pasienten, men synes også å være viktig for å fremme mobilisering og forebygge venetrombose og hjerte- og lungekomplikasjoner, inkludert...