Per Olav Vandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Olav Vandvik

Lise M. Helsingen, Per Olav Vandvik, Henriette C. Jodal, Silje Bjerkelund Murphy, Anja Fog Heen, Mette Kalager, Michael Bretthauer
03.10.2019
Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft står på trappene i Norge. Vi har publisert en ny retningslinje for tarmkreftscreening basert på fordeler og ulemper ved de vanligste screeningmetodene, og...
Per Olav Vandvik
20.02.2018
Guidelines for treatment of sepsis raise important questions. Kaspersen and co-authors highlight an important topic for the Norwegian health services: How can we ensure effective, safe treatment for...
Per Olav Vandvik
19.02.2018
Retningslinjer for behandling av sepsis reiser viktige spørsmål. Kaspersen og medarbeidere belyser et viktig tema for norsk helsetjeneste: Hvordan kan vi sikre pasienter effektiv og trygg behandling...
Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Håvard Furunes, Per Olav Vandvik
29.01.2009
Fraktur i os scaphoideum, håndrotens båtbein, er den klart hyppigst forekommende håndrotsfrakturen, med årlig insidens på 43/100 000 i en tidligere norsk studie ( 1 ). Konvensjonell røntgen...
Per Olav Vandvik
26.03.2009
I et fornøyelig innlegg om sine mageplager beskriver Helge Stormorken symptomer fra fordøyelseskanalen. De debuterte da han var rundt 82 år og er sjenerende nok til at det er ønskelig med mottrekk...
Per Olav Vandvik
08.06.2006
Talley, Nicholas Conquering irritable bowel syndrome 198 s, tab, ill. London: BC Decker, 2006. Pris USD 25 ISBN 1-896998 - 22- 4 Boken henvender seg både til pasienter med irritabel tarm- syndrom og...
Per Olav Vandvik
08.06.2006
Lanschot, J.J.B. van Gouma, D.J. Tytgat et al., G.N.J. Integrated medical and surgical gastroenterology 720 s, tab, ill, New York, NY: Thieme, 2006. Pris USD 190 ISBN 1-58890 - 423- 7 Læreboken...
Per Olav Vandvik, Øystein Eiring
20.09.2011
A new report from the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services sheds light on why and how evidence-based practice should be introduced in the specialist health service. We hope that the...
Jan C. Frich, Sarah Frandsen Gran, Per Olav Vandvik, Pål Gulbrandsen, Per Hjortdahl
21.08.2012
Knowledge management, leadership and quality improvement – abbreviated «KLoK» – was introduced as a separate subject in the medical school curriculum at the University of Oslo in 2011. This subject...
Ingrid Charlotte Kongerud, Per Olav Vandvik
20.08.2013
In the medical studies at the University of Oslo, the teaching of knowledge management is integrated into the course «Knowledge management, leadership and quality improvement», abbreviated KLoK ( 1...
Per Olav Vandvik, Michael Bretthauer, Ingrid Charlotte Kongerud
20.08.2013
Evidence-based practice is based on a combination of the best current research evidence, clinical expertise and the patients’ own preferences. In evidence-based practice, tools are used to find...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Legislation entitles patients to be involved in decisions on treatment that apply to themselves (shared decision-making). This sounds reasonable, and few will question this principle today. In...
Per Olav Vandvik
08.09.2005
Jørgensen, Torben Christensen, Erik Kampmann, Jens Peter Klinisk forskningsmetode – en grunnbog 2. utg, 222 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2005. Pris DKK 298 ISBN 87 - 628-0513- 4...
Håvard Mjørud Forsmo, Tom Glomsaker, Per Olav Vandvik
30.06.2005
Etter innføringen av H₂-antagonister i 1970-årene, protonpumpehemmere (PPI) i 1980-årene og senere eradikasjon av Helicobacter pylori, har behandlingen av ulcussykdom forandret seg betydelig. Elektiv...
Per Olav Vandvik, Øystein Eiring, Gro Jamtvedt, Magne Nylenna
06.09.2011
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 12/2011 konkluderer Torgeir Bruun Wyller at evidensbasert medisin er blitt vulgarisert til bare å handle om evidens, og systematisk nedvurderer...
Per Olav Vandvik, Øystein Eiring
20.09.2011
En fersk rapport fra Kunnskapssenteret belyser hvorfor og hvordan kunnskapsbasert praksis bør innføres i spesialisthelsetjenesten. Vi håper Legeforeningen tydelig vil bidra til at norske leger kan og...
Jan C. Frich, Per Olav Vandvik
23.08.2011
Torgeir Bruun Wyller går i Tidsskriftet nr. 12/2011 til felts mot det han betegner som «vulgærcochranisme» ( 1 ). Han presenterer en original variant av «evidenspyramiden», hvor elektronisk...
Jan C. Frich, Sarah Frandsen Gran, Per Olav Vandvik, Pål Gulbrandsen, Per Hjortdahl
21.08.2012
Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring – forkortet KLoK – er fra 2011 innført som eget fag i medisinstudiet i Oslo. Faget skal gi studentene kompetanse til å utøve legeyrket på en...
Per Olav Vandvik, Per Morten Sandset
29.05.2012
I kommentarartikkelen Hva er evidensbaserte råd? i Tidsskriftet nr. 6/2012 setter Ivar Sønbø Kristiansen prisverdig søkelyset på legers rolle i utvikling av faglige retningslinjer og i utformingen av...