Olav Molven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Molven

Olav Molven, Jørgen Holmboe
11.05.2006
Det er positivt at Helge Oftebro og medarbeidere og forhåpentlig også andre benytter uttalelser og avgjørelser fra tilsynsmyndigheten til å starte viktige faglige debatter. Oftebro gir oss en...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
09.03.2006
Ved brudd på kravet om forsvarlighet kan Statens helsetilsyn gi helsepersonell advarsel i henhold til helsepersonelloven § 56. Forutsetningen er at helsehjelpen er gitt uaktsomt og at...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
23.02.2006
Helselovgivningen pålegger helsepersonell å yte forsvarlig helsehjelp. Rettslig innebærer forsvarlighetskravet en minstestandard, der det i noen grad godtas at man fraviker hva som er faglig godt før...
Jørgen Holmboe, Svein Zander Bratland, Olav Molven
22.06.2006
Statens helsetilsyn beklager at det i Molven & Holmboes tilsvar ( 1 ) til et innlegg av Oftebro og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 10/2006 ( 2 ) ble gitt en upresis gjengivelse av artikkelen det...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
23.03.2006
Når helsepersonell har handlet uforsvarlig, er det relativ sjelden det blir gitt advarsel. Dette viser en gjennomgang av saker behandlet i helsetilsynet i fylkene i 2003 og i Statens helsetilsyn i...
Olav Molven
11.02.2010
Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten plikter «(…) å gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller...
Olav Molven, Camilla Svenningsen
07.02.2012
Helsepersonell og virksomheter (helseforetak og kommuner) skal yte «forsvarlig helsehjelp» ( 1  –  3 ). Dette faglige og rettslige kravet innholdsbestemmes i praksis av Statens helsetilsyn ( 4 , 5...
Olav Molven, Camilla Svenningsen
07.08.2012
Arne Høiseth påstår at vi i artikkelen vår har angitt feil begrunnelse for at saker mot to leger ble strafferettslig henlagt. Dertil fremmer han en del generelle påstander, synspunkter og...