Nina Refsum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Refsum

Cathrine Kjeldby, Anna Bjerre, Nina Refsum
10.09.2009
Klinisk farmasi defineres som aktiviteter og tjenester som bidrar til rasjonell og sikker legemiddelbruk ( 1 , 2 ). Dette innebærer blant annet vurdering av individuell legemiddelterapi, herunder...
Nina Refsum, Gunn Fredriksen, Per Lund, Liv Unni Naalsund, Johan F.B. Sandal, Astri Thorsen
06.05.2004
Sykehusapotekene er en del av spesialisthelsetjenesten. Som følge av sykehusreformen ble de organisert i egne helseforetak eller ansvarlige selskaper, eid av de regionale helseforetakene...
Nina Refsum, Gunn Fredriksen, Per Lund, Liv Unni Naalsund, Johan F.B. Sandal, Astri Thorsen
17.06.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1263 – 4 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 9/2004, side 1263, 2. kolonne, linje 9, skal stå: …Lange & Granås (1). I litteraturlisten, referanse 1, skal stå...
Ellen Smith-Meyer, Arvid Bjørneklett, Elisabeth Swärd, Nina Refsum
20.01.2002
Av de skademeldinger som hvert år registreres i Statens helsetilsyn via meldesentralen, er 17 % relatert til legemidler og 85 % av disse til legemiddelhåndtering (1). Ved Rikshospitalet er...
Elin Trapnes, Elisabeth Gløersen, Kjerstin Mordal, Nina Refsum
04.05.2005
Norske sykehus brukte 1,47 milliarder kroner på legemidler i 2002 ( 1 ). Kostnader til legemidler kan reduseres bl.a. ved å endre terapivalg, forhandle priser med legemiddelfirmaene og forbedre...