Sykehusapotekenes organisering og oppgaver

Nina Refsum, Gunn Fredriksen, Per Lund, Liv Unni Naalsund, Johan F.B. Sandal, Astri Thorsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1263 – 4

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 9/2004, side 1263, 2. kolonne, linje 9, skal stå: …Lange & Granås (1).

I litteraturlisten, referanse 1, skal stå: Lange M, Granås AG.

Nina Refsums e-postadresse er: nina.refsum@sykehusapotekene.no

Anbefalte artikler