Martinus Løvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martinus Løvik

Martinus Løvik
25.10.2016
Artikkelen Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder i Tidsskriftet nr. 16/2016 ( 1 ), leiarartikkelen i same nummer ( 2 ) og Folkehelseinstituttets risikovurdering av snus frå 2015 som vert...
Martinus Løvik
20.05.2004
Dieseleksos gir ikkje berre astma, men også akutt hjartesjukdom. Tiltak mot utslepp av dieseleksos er ikkje lette å få til Medan debatten om trafikkforureining her heime mest har dreidd seg om...
Martinus Løvik
18.11.2004
Sot fra biltrafikk, målestokk: 10 mm = 8 µm. Foto Odd Anda, NILU Kvart døgn passerer mellom 10 000 og 20 000 liter luft inn og ut av lungene våre. 20 kubikkmeter luft møter dagleg 100 kvadratmeter...
Martinus Løvik
14.08.2003
Bruken av lupin i mat har auka sterkt det siste tiåret, det har også allergien mot denne belgfrukta i erteblomstfamilien. Lupin er eit døme på det vi kan kalle «snikande» allergen – allergen som er...
Martinus Løvik
10.06.2002
Johan-Arnt Hegvik & Tarjei Rygnestad hadde nyleg ein artikkel i Tidsskriftet om behandling av alvorlege allergiske reaksjonar (1). Dei nemner at ein bør tenkje på alvorleg allergisk reaksjon ved...
Heidi Ormstad, Martinus Løvik
10.08.2002
Tabell  1 Definisjoner og størrelsesinndeling av luftbårne partikler Svevestøv Støvpartikler som holder seg svevende i en viss tid (partikler mindre enn 75 m m i aerodynamisk diameter). Nedfallstøv...
Martinus Løvik
28.02.2002
I artikkelen Luftforurensning og helse i Tidsskriftet nr. 2/2002 (1) blir det gitt ein definisjon av PM 10 som ”partikler med en diameter på 2,5 – 10 µ m”. Denne definisjonen er ikkje korrekt. PM 10...
Martinus Løvik
20.03.2002
I artikkelen Luftforurensning og helse i Tidsskriftet nr. 2/2002 (1) nemner forfattarane at det i ulike undersøkingar er stor variasjon i den helseskadelege effekten av partikkelforureining. Denne...
Martinus Løvik
20.04.2000
Foto K. Green Nicolaysen I allergisammenheng hører og leser vi stadig oftere at pasienten har husdyr eller pelsdyr. Disse pasientene bor til og med ofte i leiligheter i byen. Et eksempel på denne...
Martinus Løvik
10.11.2000
Det er sterke haldepunkt for at astma og allergiske sjukdommar er blitt vanlegare i dei industrialiserte landa dei siste tiåra (1 – 5). Allergi og allergisk sjukdom var 2 – 3 gonger vanlegare i land...
Martinus Løvik
17.03.2005
Dei nye merkereglane for mat i EU, som vart vedtekne i november 2003, skil ut 12 matvarer som skal ha spesielt strenge reglar for merking avdi dei kan gje alvorlege allergiske reaksjonar ( 1 ). Desse...