Kari Holst

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Holst

Kari Holst
20.10.2002
Folketrygdloven stiller opp flere vilkår som må være oppfylt for at en person skal ha rett til uførepensjon, bl.a. krav om gjennomført behandling og attføring, krav til de medisinske vilkår om varig...
Pål Gulbrandsen, Kari Holst
20.02.2001
Med virkning fra 1. januar 1998 ble det gitt strengere regler for å komme inn under garantiordningen som ung ufør. Etter de tidligere reglene var det tilstrekkelig at et medlem før fylte 26 år hadde...
Kari Holst
20.11.2001
Saken gjaldt en kvinne som hadde fått påvist forhøyet nivå av antistoff mot gluten i 1995. Hun inntok deretter glutenfri kost og unngikk melkeprodukter. Hun søkte om grunnstønad til dekning av...
Kari Holst
20.11.2001
Trygderetten har nylig behandlet en slik sak om yrkesskade og arbeidsulykkebegrepet ved trusselepisoder, jf. folketrygdloven § 13-3. Retten ble satt med tre juridiske dommere og to legdommere,...
Kari Holst
10.08.2001
I Tidsskriftet nr. 5/2001 (1) ble det gitt en orientering om ordningen med garantert tilleggspensjon for unge uføre og en oversikt over utviklingen av ordningen fra den ble innført i 1981 og frem til...
Kari Holst
10.05.2001
Aetat hadde tilstått kvinnen stønad til boutgifter og skolemateriell. Krav om stønad til fysioterapi, lege/medisin, batterier til høreapparat og kasettspiller var derimot avslått under henvisning til...
Kari Holst
10.05.2001
En pike født i 1999 med den arvelige stoffskiftesykdommen fenylketonuri (Føllings sykdom) var tilstått forhøyet hjelpestønad sats 2. Sykdommen medfører behov for en spesiell og nøyaktig diett for å...