Hjelpestønad ved Føllings sykdom

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Trygderetten har behandlet en sak om forhøyet hjelpestønad til barn og unge etter folketrygdloven § 6-5. Spørsmålet gjaldt om innvilgelse av sats 2 til nyfødt med Føllings sykdom var riktig fastsettelse.

  Artikkel

  En pike født i 1999 med den arvelige stoffskiftesykdommen fenylketonuri (Føllings sykdom) var tilstått forhøyet hjelpestønad sats 2. Sykdommen medfører behov for en spesiell og nøyaktig diett for å unngå alvorlige fysiske og psykiske skader. Tilberedning av maten, selve matingen og kontroll, beregning og dosering og tilsyn med at barnet ikke inntar mat som det ikke skal ha, utgjør det vesentlige av merarbeidet. Dette arbeidet synes i stor grad å være likt for alle barn med denne diagnosen. Anken i denne saken gjaldt hjelpestønadssatsens størrelse.

  Retten viste til tidligere praksis i Trygderetten og særlig til kjennelse av 3. juli 1986 i ankesak nr. 2533/84 som beskriver sykdommen og den strenge diettbehandling som foreldrene må følge opp. Denne avgjørelsen synes å angi en norm for stønadsnivået ved den aktuelle diagnose. Retten sluttet seg til det hovedsyn som fremkom i den kjennelsen og viste til at Trygderetten i flere saker har kommet til samme resultat. Retten ble stående ved at hjelpestønad sats 2 ble ansett som dekkende ytelse og stadfestet vedtaket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media