Johan N. Bruun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan N. Bruun

Ragnhild Helen Austad, Elisabeth Sandbakken, Hanna Sandrib, Preben Aavitsland, Johan N. Bruun, Frode Eick, Anne Kveim Lie
16.03.2020
Allmennfarlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som er særlig smittsomme, kan opptre hyppig og ha høy dødelighet eller gi alvorlige eller varige skader ( 1 ). For å bekjempe disse må...
Johan N. Bruun, Bjørn Myrvang
26.06.2018
Vår gode kollega og venn Ivar Helle døde 16. april, 93 år gammel. Han ble født i Vestre Moland, og etter gjennomført skole og medisinstudium ble han cand.med. i Oslo i 1951. Deretter hadde han ulike...
Johan N. Bruun, Linda Skeie, Arild Mæland, Susanne G. Dudman, Mette Sannes, Vidar Ormaasen
29.11.2006
Aids/hivinfeksjon er siden oppdagelsen i 1981 den sykdom som de siste tiår har hatt størst innvirkning globalt på endrede leveutsikter. I 1981 var leveutsiktene for en aidspasient i gjennomsnitt 6 – ...
Johan N. Bruun
05.01.2006
Afrikansk histoplasmose med sår i ansikt og Histoplasma capsulatum (var. duboisii) i direktepreparat fra immunsviktpatient med HIV-infeksjon. Foto Johan Bruun En gang i 1960-årene ble det bestemt at...
Oddbjørn Brubakk, Johan N. Bruun
19.02.2004
I de senere år er det globalt blitt stadig mer oppmerksomhet omkring det faktum at et økende antall bakterier utvikler resistens mot antibakterielle midler og at resistensutviklingen har sammenheng...
Veslemøy C. Garmark, Stein Harald Holmedal, Tanja K. Rønsen, Johan N. Bruun, Rolf Lindemann, Bjarne H. Løkvik
14.08.2003
UNAIDS og WHO ( 1 ) anslo at det ved utgangen av 2001 var 40 millioner mennesker i verden med HIV-infeksjon. Dette inkluderte 18 millioner kvinner og 2,7 millioner barn, og 95 % av de HIV-smittede...
Johan N. Bruun
14.08.2003
HIV-infeksjon ble tidligere oppfattet som en dødelig sykdom med sterkt reduserte leveutsikter. For dem som har tilgang på moderne behandling, må HIV-infeksjon nå oppfattes som en kronisk sykdom hvor...
Kristine Mørch*, Siri L. Feruglio, Vidar Ormaasen, Johan N. Bruun
20.04.2002
Hvert år dør mer enn en million mennesker i verden av falciparummalaria, og de fleste av disse er barn i Afrika sør for Sahara (1). Dødsfall hos reisende fra i-land har vanligvis sammenheng med...
Johan N. Bruun, Arild Mæland
30.04.2002
Tidsskriftet har valgt en epidemiolog, Preben Aavitsland, til å gi en redaksjonell kommentar i Tidsskriftet nr. 7/2002 (1) til en oversiktsartikkel om HIV-smitte fra mor til barn (2). Dersom...
Johan N. Bruun
20.01.2001
Infeksjoner med multiresistente bakterier er i løpet av de siste tiår blitt et økende problem i de fleste land – størst i Sørøst-Asia. I vestlige land er det store problemer både med multiresistente...
Vidar Ormaasen, Johan N. Bruun
30.11.2001
Humant immunsviktvirus (HIV) infiserer celler som har CD4-antigen. Klinisk er affeksjonen av CD4-positive lymfocytter (T-hjelpeceller) viktigst. HIV inkorporeres i cellens arvestoff. Etter en...
Marius Trøseid, Arne Eskesen, Johan N. Bruun
03.12.2009
De siste årene har rutinemessig bruk av HAART-behandling gjort hivinfeksjon i vestlige land til en kronisk sykdom. En god prognose forutsetter imidlertid nær 100 % medikamentetterlevelse, og...
Johan N. Bruun
12.11.2012
The case study of Power et al. brings a reminder that travelling in warmer countries carries with it a risk of a number of exotic infections. Malaria, typhoid fever and other bacterial infections can...
Johan N. Bruun
27.03.2012
Travel and climate are important factors in the spread of a number of infectious diseases. Global warming and increasing precipitation provide better conditions for the spread of many diseases that...
Johan N. Bruun
21.10.2010
Effektive medisiner og omfattende forebyggende tiltak ga i 1960 – 70-årene håp om at tuberkulosen var under kontroll. Både globalt og i Norge sank forekomsten, og insidensen her i landet var blant de...
Johan N. Bruun
04.11.2010
helseorganisasjon, Verdens A practical handbook on the pharmacovigilance of antiretroviral medicines 133 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 30 ISBN 978-92-4-154794-9 Vi har nå 25 effektive...
Johan N. Bruun
27.03.2012
Reisevirksomhet og klima er viktige faktorer for spredning av en rekke infeksjonssykdommer. Den globale oppvarmingen og økende nedbør gir bedrede vilkår for økt spredning av mange sykdommer som...
Johan N. Bruun
12.11.2012
Kasuistikken fra Power og medarbeidere gir en påminnelse om at reise og opphold i varmere strøk medfører risiko for en rekke eksotiske infeksjoner. Ved malaria, tyfoidfeber og andre bakterielle...
Johan N. Bruun
26.06.2012
Timberg, Craig Halperin, Daniel Tinderbox How the west sparked the AIDS epidemic and how the world can finally overcome it. 421 s, ill. New York, NY: Penguin Press, 2012. Pris USD 30 ISBN 978-1-59420...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...