Jarle Jortveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarle Jortveit

Jarle Jortveit, Sigrun Halvorsen, Jørund Langørgen
16.03.2020
Each year, approximately 13 000 Norwegians are hospitalised with acute myocardial infarction ( 1 ). Patients with established coronary artery disease are at increased risk of further cardiovascular...
Jarle Jortveit, Trond Helge Lislevand, Lars Rysstad, Thomas Dahlslett, Benthe Sjøli
24.02.2020
The first recordings of the heart’s electrical impulses were described in the 1870s. Willem Einthoven, with his string galvanometer, played a key part in the development of electrocardiography...
Jarle Jortveit, Sigrun Halvorsen, Jørund Langørgen
09.03.2020
Hvert år innlegges ca. 13 000 nordmenn med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Pasienter med etablert koronarsykdom har økt risiko for nye kardiovaskulære hendelser og tidlig død ( 2 )...
Jarle Jortveit, Trond Helge Lislevand, Lars Rysstad, Thomas Dahlslett, Benthe Sjøli
10.02.2020
De første registreringene av hjertets elektriske impulser ble beskrevet i 1870-årene. Willem Einthoven var med sitt strenggalvanometer sentral i utviklingen av elektrokardiografien (EKG...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...
Pål Gunnes, Jacob Thalamus, Daniela Melichova, Slobodan Calic, Ole Johan Jakobsen, Tomas Larsen, Jarle Jortveit
29.01.2019
Takotsubo syndrome is an acute heart condition with symptoms, changes in electrocardiography (ECG), rise in infarction markers and left ventricle dysfunction that may be consistent with acute...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Infective endocarditis is a bacterial or fungal infection that affects the inner lining of the heart (endocardium) and heart valves ( 1 ). Approximately 1 % of live-born children are affected by a...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Congenital heart defects are defined as congenital structural abnormalities of the heart and/or major intrathoracic vessels with functional or potential functional significance (1). Heart defects are...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
21.01.2019
Medfødte hjertefeil er definert som medfødte strukturelle forandringer i hjertet og/eller de store intratorakale karene med funksjonell eller potensielt funksjonell betydning ( 1 ). Hjertefeil er den...
Pål Gunnes, Jacob Thalamus, Daniela Melichova, Slobodan Calic, Ole Johan Jakobsen, Tomas Larsen, Jarle Jortveit
28.01.2019
Takotsubosyndrom er en akutt hjertesykdom med symptomer, forandringer ved elektrokardiografi (EKG), stigning i infarktmarkører og dysfunksjon av venstre ventrikkel som kan være forenlig med akutt...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
17.01.2019
Infeksiøs endokarditt er en bakterie- eller soppinfeksjon som affiserer hjertets indre hinne (endokard) og hjerteklaffene ( 1 ). Medfødte hjertefeil affiserer omtrent 1 % av levendefødte barn og er i...
Jarle Jortveit, Anete Kaldal, Serena Tonstad
06.03.2018
The prevalence of diabetes in Norway is estimated at 4.7 % ( 1 ). It is thought that more than 60 % of all patients with type 2 diabetes will develop cardiovascular disease, and this is the main...
Jarle Jortveit, Anete Kaldal, Serena Tonstad
05.03.2018
Forekomsten av diabetes i Norge er estimert til 4,7 % ( 1 ). Man regner med at over 60 % av alle med type 2-diabetes utvikler kardiovaskulær sykdom, og slik sykdom er viktigste dødsårsak hos personer...
Christian Eek, Jarle Jortveit, Ole Johan Jakobsen
22.01.2018
Bønaa & Steigen gjennomgår i sin kronikk indikasjon og tidspunkt for koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) ( 1 ). De konkluderer med at rutinemessig angiografi...
Jarle Jortveit
19.01.2017
Dødeligheten hos barn født med hjertefeil i Norge i årene 1994 – 2009 falt i perioden, få døde plutselig og ingen døde i forbindelse med fysisk aktivitet. Jarle Jortveit. Foto: Privat Medfødte...
Jarle Jortveit, Harald Brunvand
10.08.2006
Hvert år får ca. 12 000 nordmenn et akutt hjerteinfarkt ( 1 ). Akutt hjerteinfarkt er en viktig årsak til sykelighet og død, spesielt hos eldre pasienter. Hjerte- og karsykdommer utgjorde 39 % av...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Hvert år blir ca. 13 000 nordmenn innlagt med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Flere studier har vist at kvinner kan ha mindre klare symptomer og kliniske funn, at de har lengre...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Each year, some 13 000 Norwegians are admitted to Norwegian hospitals with acute myocardial infarction ( 1 ). Several studies have shown that women may have less clear symptoms and clinical findings...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...