Ingar Holme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingar Holme

Lise Lund Håheim, Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund-Larsen
07.09.2006
Oslo-undersøkelsen 1972/73 var en studie om forebygging og epidemiologiske aspekter ved hjerte- og karsykdom blant menn i alderen 20 – 49 år. Resultatene fra denne undersøkelsen ( 1 ) bidro til å gi...
Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund- Larsen, Serena Tonstad, Lise Lund Håheim
07.09.2006
Det er over 40 år siden det ble kjent at røyking forkorter levetiden og gir omfattende helseskader ( 1 ). Andre modifiserbare helsevaner, som kosthold og fysisk aktivitet, har en klar sammenheng med...
Ingar Holme, Serena Tonstad
22.01.2004
Store forsøk har vist at kolesterolreduserende statiner gir vesentlig reduksjon i forekomsten av hjerte- og karsykdom blant høyrisikoindivider. De fleste forsøkene har hatt få deltakere over 70 år...
Ingar Holme, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
02.12.2004
I 1980 besluttet Oslo kommune at alle personer som fylte 40 år i kalenderåret, skulle inviteres til å delta i screening for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Bakgrunnen for beslutningen var...
Ingar Holme, Lise Lund Håheim, Ingvar Hjermann
10.04.2003
Oslo-undersøkelsen av hjerte- og karsykdom i 1972/73 var den første av en serie liknende hjerte- og karundersøkelser som Statens helseundersøkelser (SHUS nå Nasjonalt Folkehelseinstitutt (...
Ingar Holme, Ingvar Hjermann
10.09.2002
Diagnostisering av høy risiko for hjerte- og karsykdom blant asymptomatiske personer gjøres i dag vanligvis ved hjelp av blodprøver (lipidnivå, diabetesstatus etc.), fysiologiske målinger og...
Serena Tonstad, Ingar Holme
30.11.2002
Heart Protection Study er den sjette i rekken av studier av statinbehandling som har vist at reduksjon av kolesterolnivået reduserer risikoen for sykdom og død (1 – 7). Studien belyser flere...
Ingar Holme
20.09.2000
I retningslinjene for behandling av pasienter med høy risiko for å få koronar hjertesykdom er det uttrykkelig presisert at ikke-farmakologisk behandling og -intervensjon skal gå forut for eventuell...
Ingar Holme, Serena Tonstad
04.03.2011
Sammenhenger mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og totaldødelighet er tidligere kartlagt i Norge ( 1 ). Blant mange risikofaktorer for insidens og død av hjerte- og karsykdom og...
Ingar Holme, Sigmund A. Anderssen
30.09.2014
Mange studier har vist at det er en sammenheng mellom selvrapportert grad av fysisk aktivitet på fritiden og totaldødelighet ( 1 , 2 ). I multivariate analyser har assosiasjonene vært sterke og...