Henrik Holmstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrik Holmstrøm

Anja Lee, Henrik Holmstrøm
08.04.2019
En helhetlig tilnærming gjennom hele sykdomsforløpet – palliasjon – gir bedre livskvalitet for syke barn og deres familier. «Vi skal alle dø en dag. Men alle...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Infective endocarditis is a bacterial or fungal infection that affects the inner lining of the heart (endocardium) and heart valves ( 1 ). Approximately 1 % of live-born children are affected by a...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Congenital heart defects are defined as congenital structural abnormalities of the heart and/or major intrathoracic vessels with functional or potential functional significance (1). Heart defects are...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
21.01.2019
Medfødte hjertefeil er definert som medfødte strukturelle forandringer i hjertet og/eller de store intratorakale karene med funksjonell eller potensielt funksjonell betydning ( 1 ). Hjertefeil er den...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
17.01.2019
Infeksiøs endokarditt er en bakterie- eller soppinfeksjon som affiserer hjertets indre hinne (endokard) og hjerteklaffene ( 1 ). Medfødte hjertefeil affiserer omtrent 1 % av levendefødte barn og er i...
Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
08.01.2018
Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever. Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor...
Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
30.10.2017
Flere studier har vist at barn med medfødt hjertefeil har økt risiko for motoriske, kognitive og atferdsmessige vansker. Samtidig må det tas i betraktning at avvikende utvikling ikke nødvendigvis...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Ellen Ruud, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
15.05.2003
Klinisk symptomgivende trombose sees hos 1 – 2 % av barn med kompleks hjertesykdom ( 1 ), mens rapportert dødelighet hos barn med trombose etter hjertekirurgi er 40 – 100 % ( 2 ). Mest utsatt er barn...
Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
21.04.2005
Klinisk undersøkelse av barn med hjertefeil har høy treffsikkerhet, men er den god nok? Dette nummer av Tidsskriftet inneholder to artikler fra Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus om...