Helge Garåsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Garåsen

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Øystein Lappegard, Helge Garåsen, Ivar Johannes Aaraas
05.09.2017
In recent years, Norwegian health services have pursued the goal of transferring service provision from the specialist to the primary level. A number of different solutions have emerged at the...
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Øystein Lappegard, Helge Garåsen, Ivar Johannes Aaraas
04.09.2017
De siste årene har det i norsk helsevesen vært et mål å overføre tjenester fra spesialist- til primærhelsetjenesten. I skjæringspunktet mellom de to forvaltningsnivåene har det vokst frem en rekke...
Helge Garåsen
25.09.2008
Hva vil det si at en pasient er utskrivningsklar, og hva er et helsehus? Her defineres noen sentrale begreper i grenseflaten mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Øya helsehus. Foto Carl-Erik...
Helge Garåsen, Jon Magnussen, Rolf Windspoll, Roar Johnsen
31.01.2008
Det har skjedd en betydelig vekst i utgiftene til både sykehusbehandling og kommunale omsorgstjenester de siste ti årene ( 1 ). Kostnadene til kommunale hjemmetjenester og sykehjem økte med 131 % i...
Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy, Per Engstrand, Sten Erik Hessling, Helge Garåsen
26.01.2006
Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende gjennom lindring av symptomer og plager. En god organisering av helsetjenestene er en viktig forutsetning for...
Torstein Vik, Bjarne Grov, Helge Garåsen
20.08.2001
Oppmerksomhetssviktssyndrom med eller uten hyperaktivitet forekommer blant 2 – 5 % av barn i alderen 4 – 18 år (1 – 6). Hovedsymptomene er redusert konsentrasjonsevne med (AD/HD) eller uten (ADD)...
Gunvor Eikeland, Helge Garåsen, Geir Jacobsen
08.09.2005
Ved St. Olavs Hospital var i 2002 93 % av alle innleggelser i medisinsk avdeling øyeblikkelig hjelp, og for hele sykehuset var andelen 60 % ( 1 ). I perioder er det et betydelig overbelegg på...
Helge Garåsen, Roar Johnsen
04.05.2005
Ved alle norske sykehus har det de siste årene vært et økende antall innleggelser av de eldste eldre og en betydelig synkende gjennomsnittlig liggetid i de fleste aldersgrupper, med unntak av dem...
Helge Garåsen, Eli Sagvik, Jan Fredrik Kvendbø, Astrid Lian, Trond Jacobsen, Magne Nylenna
30.06.2005
Legionellose ble erkjent som egen sykdom i 1976, da et utbrudd av alvorlig pneumoni rammet mange av deltakerne på en kongress for amerikanske krigsveteraner (legionærer) i Philadelphia, USA ( 1 )...
Helge Garåsen, Stein Kaasa, Tove Røsstad, Peder Broen
02.06.2005
Pasienter som dør av kreft i sykehjem i Trondheim og nabokommunene har betydelig funksjonssvikt så vel som betydelige symptomer på smerte, appetittap og tretthet/utmattelse. Ressursinnsats og...
Helge Garåsen
21.02.2012
Eldre pasienter med akutt uavklart funksjonsfall bør innlegges i sykehus De fleste fastleger og legevaktleger vil oppleve å bli kontaktet av pårørende eller hjemmesykepleien med bestillinger om...