Nyttig om betydningen av behandler-pasient-forholdet

Arnstein Finset Om forfatteren
Artikkel

Wormnes, Bjørn

Behandling som virker

Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning. 220 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. Pris NOK 339

ISBN 978-82-02-40895-4

I den første setningen slår psykologen Bjørn Wormnes an en tone som han på ulike måter spiller videre på gjennom hele boken: «Relasjonen mellom behandler og pasient er avgjørende for god og virksom behandling.»

I en rekke kapitler går Wormnes gjennom relevant forskning på flere områder som utdyper og dokumenterer den innledende påstanden. Han gjennomgår forskningen om de såkalte «common factors» i psykoterapi, trekk ved alliansen mellom behandler og pasient og behandlerens empatiske grunnholdning som i flere studier viser seg å ha større betydning for behandlingsresultatet enn de terapeutiske teknikkene. Forfatteren gjennomgår forskning om placeboeffekten og drøfter hvordan effekten av pasientens positive forventninger kan optimaliseres i klinisk arbeid. Han går også gjennom flere ulike teknikker i psykoterapi som kan anvendes i mange behandler-pasient-forhold, ikke bare i psykoterapi. I det siste kapitlet oppsummerer forfatteren det han betegner som nødvendige forutsetninger for god og effektiv behandling, og understreker samtidig at relasjonell dyktighet er en egenskap som kan læres.

Målgruppen er ikke en spesiell yrkesgruppe. Svært mye av stoffet har relevans for alle som behandler pasienter i ulike kliniske settinger. Det er likevel ikke tvil om at forfatteren er psykolog. Heri ligger både styrken og svakheten. En åpenbar styrke er forfatterens erfaring som terapeut. Det er mange gode eksempler underveis som illustrerer viktige poenger. En svakhet er at boken i liten grad omhandler forskning om relasjonsaspekter som er spesifikt knyttet til andre profesjoners arbeid med pasienter. I mer enn 40 år er det gjennomført mye forskning om lege-pasient-forholdet, der mange av de temaene som Wormnes behandler, har vært studert med utgangspunkt i analyser av medisinske konsultasjoner. Denne forskningstradisjonen glimrer med sitt fravær her. Det betyr ikke på noen måte at teksten ikke har relevans for legen i hans eller hennes pasientarbeid, bare at resultatene fra forskningen om lege-pasient-forholdet ikke har kommet med, og at eksemplene underveis stort sett er fra andre behandler-pasient-forhold.

Boken er godt skrevet og strukturert. Den er lett å lese og med gode oppsummeringer etter flere av kapitlene. Forfatteren sier selv i forordet at boken er en oppsummering av 45 års erfaring med psykologisk behandling og undervisning. Samlet sett er dette en god gjennomgang av relasjonens, alliansens og kontekstens betydning for effekten av behandling i ulike former for klinisk virksomhet.

Anbefalte artikler